Pressmeddelande

Läs det senaste från Zaplox här.

Zaplox AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2018

Rapport publicerad den 14 februari, 2019.

Sammanfattning av bokslutskommuniké för koncernen.

Med ”Bolaget” eller ”Zaplox” avses Zaplox AB (publ) och/eller dess helägda amerikanska dotterbolag Zaplox Inc. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31) för koncernen

• Nettoomsättningen uppgick till 629 (729) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 861 (-8 568) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,36) SEK.

Helårsperioden (2018-01-01 – 2018-12-31) för koncernen

• Nettoomsättningen uppgick till 2 317 (3 240) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -31 818 (-19 671) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -1,00 (-1,00) SEK.

Omräkning av teckningsoptioner med anledning av företrädesemission i Zaplox AB

Med anledning av den företrädesemissionen i Zaplox AB (publ) (”Bolaget”), som beslutades av en extra bolagsstämma den 9 november 2018 och därefter fulltecknades, har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för samtliga utestående teckningsoptionsprogram avseende teckningskurs och antal aktier.

Zaplox Virtual Kiosk

Zaplox utökar samarbetet och levererar till samtliga CABINN Hotels

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) har tecknat ett nytt avtal gällande leverans av Zaplox Mobile Kiosk till danska CABINN Hotels. Hotellkedjan väljer Zaplox kiosk-lösning för att kunna erbjuda sina gäster en snabbare och enklare incheckning där gästen själv kan skapa ett nyckelkort till hotellrummet. Avtalet omfattar samtliga befintliga och nya hotell på totalt 3788 rum. Zaplox Mobile Kiosk integreras med Oracle Opera PMS och ASSA ABLOY låssystem.

Zaplox byter Certified Adviser

Zaplox AB (publ) meddelar att bolaget har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB avseende tjänsten som Certified Adviser.

Sista dag för handel med BTA i Zaplox AB (publ)

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, ZAPLOX BTA, är den 28 december 2018.

Zaplox AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Zaplox AB (publ) avslutades den 3 december 2018 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 102 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter och på förhand ingångna teckningsåtaganden motsvarade 99,6 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 47,7 MSEK före emissionskostnader.