Posts

Zaplox exklusiva partnerskap med Expedia har placerat Zaplox på kartan inom reseindustrin och skapat nya affärsmöjligheter i Europa och USA. Det pågående pilotprojektet ”Keyless”, där Zaplox lösning implementerats i Hotels.com app, avslutas i slutet av året på grund av att Expedias globala strategi och tekniska inriktning skiftat fokus och att bolaget vill koncentrera sig på sin kärnaffär. Zaplox mobila incheckning och nyckeltjänst kommer inte att ersättas av annan lösning i Hotels.coms app och de hotell som är fortsatt intresserade av mobil incheckning, kan nu vända sig direkt till Zaplox för att erbjuda mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar i antingen en ny app eller hotellets befintliga app.

”Att Expedia som är en av världens mest framgångsrika Travel Tech-företag och som är extremt respekterade för sin förmåga att bygga plattformar för reseindustrin, efter en lång och noggrann utvärdering valde Zaplox som exklusiv teknikpartner för pilotprojektet med en utökad mobil gästresa är något som vi är stolta över. Även om vi inte haft några intäkter från pilotprojektet under 2019, varför dess avslut inte omedelbart påverkar årets intäktsnivå, så har det genererat avtal med hotell i Norra Europa och gett oss värdefulla erfarenheter som vi har stor nytta av i både säljinsatser och andra partnersamarbeten. De hotell som valt Zaplox mobila nycklar och mobil in- och utcheckning, genom pilotprojektet har skapat ytterligare en möjlighet att erbjuda en mycket bättre upplevelse till sina gäster, säger Magnus Friberg, VD, Zaplox AB.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2019

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ). Kontaktuppgifter ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.

Ladda ner som PDF

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2019

Rapport publicerad den 20 augusti, 2019 08:00 CET.
Ny produktgeneration och ökat partnerfokus. Andra kvartalet för koncernen (2019-04-01 till 2019-06-30)
&bull; Nettooms&auml;ttningen uppgick till 494 (1 013) KSEK.<br />&bull; Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 950 (-7 615) KSEK.<br />&bull; Resultat per aktie* uppgick till -0,25 (-0,32) SEK.<br />&bull; Likvida medel uppgick till 33 544 (21 182) KSEK vid kvartalets utg&aring;ng.<br />&bull; Soliditeten uppgick till 80 (75) %**</p>
<p style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif”><strong>F&ouml;rsta halv&aring;ret f&ouml;r koncernen </strong>(2019-01-01 till 2019-06-30)</p>
<p style=”font-family: arial, helvetica, sans-serif”>&bull; Nettooms&auml;ttningen uppgick till 1 439 (1 490) KSEK.<br />&bull; Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 722 (-14 728) KSEK.<br />&bull; Resultat per aktie* uppgick till -0,45 (-0,62) SEK.</p>

• Zaplox signerar avtal med samtliga Pacifica Hotels i Kalifornien
Pacifica Hotels i Kalifornien, USA har signerat avtal med Zaplox. Avtalet innefattar 33 hotell med totalt 2 538 rum inom gruppen Pacifica Hotels. Den första delleveransen avser implementation av Zaplox lösning på tre hotell för tre olika varumärken, Pacifica Hotels, The Wayfarer och Kinney Hotels, med totalt 367 rum. Zaplox Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar integreras med StayNTouch PMS, låssystem från dormakaba och med ALICE concierge-plattform.

Övriga händelser under andra kvartalet

• Zaplox medverkar på HITEC 2019 i Minneapolis med mobil gästresa och nya Zaplox Kiosk
I juni medverkade Zaplox på hotellbranschens största mässa, HITEC2019 i Minneapolis, USA. Zaplox lösningar presenterades, förutom i Zaplox egen monter även hos partners såsom Oracle Hospitality, dormakaba, ASSA ABLOY, SALTO, protel hotelsoftware och Maestro.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser

Övriga händelser efter periodens utgång

Schani Hotels tecknar nytt avtal och uppgraderar till Zaplox senaste generation av mobil gästresa.
Schani Hotels har tecknat ett nytt avtal med Zaplox för Hotel Schani Wien och det nya Hotel Schani Salon med totalt 159 rum. Schani Hotels, som sedan 2015 erbjudit en mobil gästresa från Zaplox med mobila nycklar till sina gäster, vidareutvecklar sin gästupplevelse och uppgraderar till Zaplox Premium för att kunna erbjuda nya efterfrågade tjänster till sina gäster. Zaplox Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar integreras StayNTouch PMS och nytt låssystem från ASSA ABLOY.

• Hotel Dronningen erbjuder sina gäster in- och utcheckning med Zaplox Kiosk
Hotel Dronningen i Kristiansand, Norge med 75 rum är nu i drift med Zaplox Kiosk. Hotellet, som ägs av Team Caledonien AS, kan nu erbjuda sina gäster möjligheten att på egen hand checka in och ut på hotellet. Zaplox Kiosk är integrerad med VisBook AS och låssystem från ASSA ABLOY.

VD har ordet

Ny produktgeneration och ökat partnerfokus.

Under årets andra kvartal har vi fokuserat mycket på framtagningen av en mer kostnadseffektiv

produktgeneration. Den nya generationen är enklare och snabbare att implementera och erbjuder fler och förbättrade funktioner. Vår grundprodukt blir nu modulbaserad vilket gör att vi i större utsträckning kan leverera utifrån kundernas individuella behov och samtidigt nå förbättrad skalbarhet för stora volymkunder. Zaplox Kiosk genomgår också en förändring och blir mer konkurrenskraftig för den europeiska och nordamerikanska marknaden. Kiosklösningen är idag mycket uppskattad av våra kunder i Norden och är ett bra första steg för en mobil gästresa för hotell som påbörjar sin digitalisering men inte ännu har BLE lås på alla dörrar. Nu adderar vi nya funktioner och integrationer, såsom betallösningar och ID-lösningar. Den nya generationen av produkter som beräknas blir helt klara under tredje kvartalet kommer även ge fördelar i vår försäljning.

Vi fortsätter vårt fokus på ökad utväxling av vår partnerstrategi för att snabbare nå större och adresserbara volymer hos hotellkunderna. Partnerstrategin innebär att vi sedan tidigare tecknat avtal med flera av de ledande låsbolagen och PMS-bolag (hotellens affärssystem) och gemensamt genomför sälj- och marknadsaktiviteter mot hotellen för att få ett bättre kundinflöde till lägre försäljningskostnad.

Detta sker genom våra partneravtal där vi med större precision och effektivitet kan kontakta de hotell som har eller håller på att installera lås för mobila nycklar. Samma sak gäller med våra partneravtal med PMS bolagen att vi kan nå de hotell som har PMS system vi redan har integrationer till. Flera av våra partners är stora och ledande på sin marknad och säljprocesserna tar längre tid än vad vi önskar men ger samtidigt, när fullt verkställt en mycket stark säljkraft mot marknaden.

I juni medverkade vi på hotellbranschens största mässa, HITEC2019 i Minneapolis, USA, där många av våra partners presenterade våra lösningar i sina montrar Oracle Hospitality, dormakaba, ASSA ABLOY, SALTO, protel hotelsoftware och Maestro. Överlag genererade HITEC och våra partnerskap flertalet värdefulla kundämnen som nu bearbetas med gemensamma säljinsatser. Idag täcker våra partnerskap med lås bolagen ca 70 % av hotellåsmarknaden globalt och med PMS bolagen ca 60 % av marknaden i USA och Europa.

Vi har signerat ett avtal med Pacifica Hotels i Kalifornien, för 33 hotell och ca 2 500 rum vilket kommer ge viktiga kundreferenser på västkusten i USA. Även en av våra existerande kunder, Hotel Schani i Wien, har valt att uppgradera till senaste versionen av Zaplox premiumlösning för sina hotell. Det är ett bevis för att våra befintliga kunder ser ett stort värde i våra lösningar och är nöjda med vår leverans.

Våra ökade satsningar på produktutveckling och intensifieringen av partnerskapen har helt enligt plan lett till ökade kostnader under kvartalet. Tillsammans med en lägre försäljning ger detta ett något sämre resultat. Detta beror bl. a. på förseningar hos partners, fördröjningar i kundimplementationer samt utdragna beslutsprocesser hos potentiella stora hotellkunder. Under första kvartalet 2019 signerade vi ett antal nya kundavtal som då innebar startavgifter, dvs engångsintäkter, och nämnda fördröjningar påverkar möjligheterna att slutföra implementationerna och få igång de löpande intäkterna.

Digitaliseringen av hotellmarknaden är i full gång men tar längre tid än beräknat, vi ser främst tre skäl. Första skälet är att hotellen behöver ha lås som möjliggör mobila nycklar. Bland flera av de största hotellkedjorna är övergången till BLE lås redan till stor del genomförd men bland övriga hotell bedömer vi att ca 25–30 % av totala hotellmarknaden bytt till BLE lås. Samtliga ledande låsföretag driver på och erbjuder idag nästan uteslutande hotellås för mobila nycklar.

Andra skälet är att hotellen behöver ett affärssystem (PMS) som är förberett för en mobil gästresa, även här går det fort framåt då en stor andel av PMS bolagen erbjuder detta till sina kunder eller är aktiva med att få det på plats inom 6–12 månader.

Tredje skälet är att hotellen till stora delar är en relativt konservativ bransch medan reseindustrin som hotell tillhör har redan gjort stora digitala framsteg. Resenären bokar idag flyg och hotell via sin mobil (idag bokas över 50% av alla hotell via mobilen). Man köper tågbiljett och bokar en Uber, samt checkar in på flyget via mobilen. Men när resenären kommer till hotellet då tar digitaliseringen slut och gästen ska stå i kö för att checka in, få en fysisk rumsnyckel, checka ut och betala.

Mobil incheckning och mobila nycklar kommer vara standard framöver. Tekniken är beprövad och finns i drift på flera av de stora globala hotellkedjorna. Hilton gruppen är ett exempel på en global kedja som redan har mer än 3 000 hotell aktiverade med en mobil gästresa. Hotellindustrin står redo att ta sig an digitaliseringen med den mobila gästresan. Nu intensifierar vi våra säljinsatser, lanserar ny produktgeneration och utökar våra partnerskap med branschens marknadsledare. Vi är rätt rustade för att möta marknadens krav och ser mycket positivt på framtiden.

Ladda ner som PDF

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet  

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att resultatdispositionen skulle ske i enlighet med den fastställda balansräkningen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 200 000 kr till ordföranden och 100 000 kr till var och en av övriga ledamöter. Vidare beslutades att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Till styrelsen valdes Hans Gummert (omval), Örjan Johansson (omval), Linda Vallner (omval), Håkan Morän (omval), Jonas Edelswärd (nyval) och Even Frydenberg (nyval). Jonas Edelswärd valdes till styrelsens ordförande (nyval) och Even Fryedenberg till vice ordförande (nyval).

Till revisionsbolag utsågs MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor (omval).  

Lund i maj 2019

Zaplox AB (publ)

STYRELSEN

Ladda ner som PDF

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

• Zaplox signerar avtal med samtliga Guldsmeden Hotels

Zaplox tecknar avtal med Guldsmeden Hotels. Avtalet omfattar Guldsmeden Hotels samtliga 12 hotell i flera länder och totalt 977 rum. I en första fas skall installation göras på 6 hotell med totalt 753 rum, där Zaplox SDK-lösning för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar ska integreras med Guldsmeden Hotels egen app samt med Picasso PMS och låssystem från ASSA ABLOY.

Väsentliga händelser efter perioden utgång

Zaplox signerar avtal med samtliga Pacifica Hotels i Kalifornien

Zaplox AB signerade ett avtal med Pacifica Hotels i Kalifornien, USA. Avtalet innefattar 33 hotell med totalt 2 538 rum inom gruppen Pacifica Hotels. Den första delleveransen avser implementation av Zaplox lösning på tre hotell för tre olika varumärken, Pacifica Hotels, The Wayfarer och Kinney Hotels, med totalt 367 rum. Det är Zaplox Premium för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar som ska integreras med StayNTouch PMS, låssystem från dormakaba och med ALICE conciergeplattform.

Övriga händelser under första kvartalet

• Zaplox utökar samarbetet och levererar till samtliga CABINN Hotels

Zaplox tecknar ett nytt avtal gällande leverans av Zaplox Kiosk till danska CABINN Hotels. Hotellkedjan väljer Zaplox kiosk-lösning för att kunna erbjuda sina gäster en snabbare och enklare incheckning där gästen själv kan skapa ett nyckelkort till hotellrummet. Avtalet omfattar samtliga befintliga och nya hotell på totalt 3 788 rum. Zaplox Kiosk integreras med Oracle Opera PMS och ASSA ABLOY låssystem.

• Team Hotels väljer Zaplox KIosk till Hotel Dronningen i Kristiansand

Team Hotels i Oslo har tecknat avtal för Zaplox Kiosk till Hotel Dronningen, ett budgethotell med 75 rum i centrala Kristiansand. Team Hotels, med 5 hotell och semesterboende i Norge vill erbjuda sina gäster in- och utcheckning med möjligheten att ställa ut sitt egen nyckelkort via en kiosklösning. Första hotell ut är Hotel Dronningen där Zaplox Kiosk integreras med Visbook PMS och ASSA ABLOY låssystem.

Zaplox inbjuds av partners att presentera den mobila gästresan i årliga kundevenemang

Zaplox medverkar på Agilysys Inspire Conference i Las Vegas, USA och Oracle Hospitality Connect i Lissabon, Portugal för att introducera den mobila gästresan till deras kunder.

Ladda ner som PDF

Avtalet gäller för 33 Pacifica Hotell med 2 538 rum, lokaliserade i Kalifornien, Florida och Hawaii. De hotell som startar med att installera Zaplox mobila gästresa är Jamaica Bay Inn (Pacifica Hotels), Downtown LA (The Wayfarer) och San Luis Obispo (Kinney Hotels), med totalt 367 rum.

Avtalet innebär en initial uppstartsintäkt på 30 000 USD, som intäktsförs under andra kvartalet 2019. Därefter innebär avtalet volymbaserade intäkter i form av konfigurationsavgifter per hotell samt löpande abonnemangsavgifter per antal dörrar som aktiverats med Zaplox lösning i takt med att den rullas ut inom kedjans hotellbestånd, vilket sannolikt sker under andra halvåret av 2019 och under 2020.  

Zaplox kan idag inte med säkerhet prognosticera exakt värde och tidpunkt för de volymbaserade intäkterna. Det finns inga garanterade volymer eller specificerad utrullningsplan. Om Zaplox lösning aktiveras på samtliga hotell och rum som ingår i avtalet och förblir i full drift i sju år, som är ett hotell lås normala driftstid, skulle det innebära totala volymbaserade intäkter på ca 5 MSEK. Inga garantier eller utfästelser har dock getts avseende detta.

Zaplox lösning för mobil in- och utcheckning tillsammans med mobila nycklar ger Pacifica Hotels möjlighet att erbjuda sina gäster en mobil gästresa utan köer för in- och utcheckning, med en enklare och effektivare nyckelhantering då den blir helt digital. Gästerna kommer att kunna gå direkt till sitt rum, utan att behöva stå i incheckningskön, och enkelt låsa upp dörren med sin mobiltelefon genom ett knapptryck i appen, som fungerar på både Android och iOS. Med mobil in- och utcheckning får personalen också utrymme att tillhandahålla olika intäktsgivande service till sina gäster

”Det är mycket glädjande att ännu en amerikansk hotellkedja väljer vår mobila gästresa för att ge sina gäster en helt ny gästupplevelse. Fördelarna med en smidig och effektiv mobil gästresa är flera men framförallt skapar den ökad kundnytta på en konkurrensutsatt hotellmarknad. Avtalet är också ett bevis på vårt framgångsrika partnersamarbete med ALICE och dormakaba”, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Om Pacifica Hotels

Pacifica Hotels bildades 1993 för att konsolidera hotellverksamheten i Invest West Financial Corporation, som förvärvar, utvecklar och driver hotellfastigheter och andra kommersiella fastigheter. Idag är Pacifica Hotels den största ägaren och operatören av boutiquehotell på Stillahavskusten, med oberoende hotell och fastigheter i Kalifornien i städer från San Diego till San Francisco, liksom Hawaii och Florida. www.pacificahotels.com.

Ladda ner som PDF

Årsredovisningen finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls som tidigare meddelats den 23 maj 2019.

Ladda ner som PDF

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019, dels anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 17 maj 2019. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering kan vara tillfällig och måste vara genomförd innan fredagen den 17 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Anmälan

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

        via e-post till: bo-goran.jaxelius@zaplox.com 

        per brev till: Zaplox AB, Scheelevägen 17, 223 70, Lund

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.zaplox.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 39 726 272 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1)     Stämman öppnas.

2)     Val av ordförande vid stämman.

3)     Upprättande och godkännande av röstlängd.

4)     Godkännande av dagordningen.

5)     Val av en eller två justeringsmän.

6)     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7)     Framförande av verkställande direktören.

8)     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9)     Beslut

  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10)  Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11)  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

12)  Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

13)  Val av revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

14)  Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Aktieägare representerande ca 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att ett revisionsbolag ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Aktieägare representerande ca 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande samt med 100 000 vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 12)

Aktieägare representerande ca 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Hans Gummert, Örjan Johansson, Linda Vallner och Håkan Morän omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Jonas Edelswärd och Even Frydenberg som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Jonas Edelswärd och till vice ordförande Even Frydenberg. Åke Sund och Lennart Gustafson har avböjt omval.

Jonas Edelswärd är civilekonom och är idag VD i Swedish Growth Fund AB. Han har mer än 20 års erfarenhet från olika positioner hos högteknologiska startup-bolag framförallt från innovationsmiljöerna kring Lunds universitet och Malmö högskola, Ideon Innovation och MINC. Jonas Edelswärd har även arbetat med mer mogna företag utifrån rollen som VD för det privatägda investmentbolaget AB Axel Granlund i Malmö och har stor erfarenhet av att utvärdera små och medelstora företag i olika skeden i bolagens utveckling. Jonas Edelswärd är certifierad styrelseledamot hos styrelseakademin och har suttit i och sitter i ett flertal styrelser både som ledamot och ordförande. Han har idag styrelseuppdrag i Follicum AB (publ), Galenica AB, Pragati AB, This Zentury AB, Rätt Mätt i Ramlösa AB samt Pickwick Capital AB.

Even Frydenberg har studerat internationell företagsekonomi och har en MBA från Stanford University. Han har bred erfarenhet från rese- och hotellindustrin i flera länder och från tre kontinenter. Even började sin karriär i kryssningsindustrin hos Royal Viking Line och har därefter arbetat för bl.a. ITT Sheraton och haft flera seniora positioner hos Starwood Hotels & Resorts och Marriott International. Hans senaste roll var som COO Franchise and Operational Support Europe for Marriot International medan han även var ansvarig för integrationen i Europa, Afrika och Mellanöstern när Marriot förvärvade Starwood. 2017 utsågs han till VD för Scandic Hotels och den positionen innehade han till januari 2019.

Val av revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 13)

Styrelsen föreslår att MAZARS SET Revisionsbyrå AB väljs som bolagets revisor till slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att det har för avsikt att utse Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 17, i Lund samt på bolagets webbplats (www.zaplox.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified adviser för Zaplox AB (publ). Kontaktuppgifter ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Lund i april 2019

Styrelsen i Zaplox AB (publ)

Ladda ner som PDF

Avtalet gäller för samtliga 12 Guldsmeden Hotell där den första delen av projektet inkluderar 753 rum på sex hotell; Axel Guldsmeden, Köpenhamn (212), Babette Guldsmeden, Köpenhamn (98), Manon les Suites, Köpenhamn (87), Eyja Guldsmeden, Reykjavik (65), Lulu Guldsmeden, Berlin (81) och Bryggen Guldsmeden, Köpenhamn (210) som öppnar i mitten av 2019.

Med Zaplox lösning för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar kommer Guldsmeden att kunna erbjuda sina gäster en komplett mobil gästresa utan köer för in- och utcheckning samt nyckel till rummet i mobiltelefonen. Hotellen får en enklare och billigare nyckelhantering då den blir helt digital. Gästerna kommer att kunna gå direkt till sitt rum, utan att behöva stå i incheckningskön, och enkelt låsa upp dörren med sin mobiltelefon genom ett knapptryck i Guldsmedens appar, som fungerar på både Android och iOS. Med mobil in- och utcheckning får personalen också mer tid att tillhandahålla intäktsgivande service till sina gäster.

”Vår mobila gästresa passar boutique-hotellkedjor med starkt hållbarhetsfokus väldigt väl och vårt avtal med Guldsmeden Hotels är ytterligare ett bevis på det. Det är extra glädjande att de efter en kortare dialog direkt väljer att teckna avtal för samtliga sina hotell. De ser fördelarna av att erbjuda gästen en bra start på sin vistelse med en smidig och effektiv mobil gästresa direkt anpassad efter gästens behov och tillgänglighet. Genom Zaplox lösning med SDK möjliggörs att Guldsmeden Hotels kan uppgradera sina nuvarande appar med den senaste lösningen med mobil in och utcheckning samt mobila nycklar. Avtalet är kopplat till vårt framgångsrika partnersamarbete med AK Techotel och vi ser fram emot att leverera en modern gästupplevelse till Guldsmeden Hotels”, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Avtalet innebär en första engångsintäkt om ca 170 000 SEK under första kvartalet 2019, samt ytterligare engångsintäkter på ca 340 000 SEK när samtliga övriga hotell påbörjat installation. Löpande månadsintäkter, som baseras på antalet hotellrum, uppstår när lösningen har tagits i drift på respektive hotell. Det är i nuläget svårt att bedöma när alla 977 dörrar kommer vara i drift, och det finns inga garanterade volymer eller specificerade avtalstider. Om systemet förblir aktivt under minst 7 år, som är låsens normala driftstid, skulle det innebära löpande månadsintäkter under den tiden på totalt ca 3 MSEK. Inga garantier eller utfästelser har dock getts avseende detta.

Om Guldsmeden Hotels

Guldsmeden Hotels etablerades 1999 och består av 12 hållbara boutiquehotell i Köpenhamn, Århus, Oslo, Reykjavik, Berlin, Bali och Menton. Guldsmeden Hotels koncept har utvecklats organiskt under de senaste 18 åren och idag är varumärkesprofilen starkt sammankopplad till konsekvent hållbarhet och design, med målet att ge gästen en underbar vistelse med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. www.guldsmedenhotels.com

Ladda ner som PDF

Väsentliga händelser under 2018

I april ingicks partneravtal med danska Via System A/S som ingår i en av Skandinaviens ledande leverantörer av affärssystem till hotell. Avtalet innebär att Zaplox lösning integreras till Picasso PMS och att Via System A/S ska marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina cirka 850 hotellkunder med cirka 60 000 rum i Skandinavien.

I maj ingick Zaplox ett partneravtal med VisBook AS som innebär att Zaplox lösning integreras till VisBook AS PMS och att VisBook-koncernen ska marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina cirka 700 hotellkunder med cirka 70 000 rum i sju länder.

I juni ingicks partneravtal med protel Hotelsoftware GmbH (”protel”) – en globalt ledande leverantör av PMS-system till hotell. Partneravtalet innebär att Zaplox lösning integreras i protels app och skall säljas via deras distributörsnätverk omfattande ca 90 länder. Avtalet innebär att Zaplox lösning säljs och marknadsförs till cirka 14 000 hotellkunder med cirka 1,4 miljoner hotellrum.

Zaplox förstärkte och utökade teamet med Patrik Lindeberg som Chief Operating Officer. Patrik Lindeberg ingår i Zaplox ledningsgrupp och kommer förutom att arbeta med fler och förbättrade kund- och partnerrelationer även vidareutveckla Zaplox leveransförmåga för en utökad skalbarhet. Patrik Lindeberg tillträdde den 1 oktober 2018.

Den 9 november hölls extra bolagsstämma där styrelsen föreslog en företrädesemisson om cirka 47,7 MSEK. Villkoren i emissionen innebar att tre befintliga aktier gav rätt att teckna två nya aktier till kursen 3 kr per aktie. Emissionen var till cirka 87 % säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga ägare och nya investerare.

           
Utfallet i företrädesemission redovisades när teckningsperioden avslutades den 3 december 2018. Sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 102 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter och på förhand ingångna teckningsåtaganden motsvarade 99,6 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillförde Bolaget cirka 47,7 MSEK före emissionskostnader.

Övriga händelser under fjärde kvartalet 2018

Zaplox ingick avtal med Union Hotels i Ljubljana, Slovenien. Hotellet har valt Zaplox mobila gästresa med mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning inklusive betalning för sina 4 hotell med totalt 596 rum i centrala Ljubljana. Zaplox lösning integreras med låssystem från ASSA ABLOY Hospitality och med Oracle Opera PMS.

Zaplox ingick avtal med 2Ten Hotel i Sibasa i Sydafrika för Zaplox SDK med mobila nycklar. Hotellet vill erbjuda sina gäster en snabbare och smidigare incheckning där gästen får en mobil nyckel för att öppna hotellrumsdörren. Zaplox lösning integreras med protel PMS och dormakaba låssystem.

Zaplox levererar mobil gästresa i samarbete med Hotels.com till Tuscany Suites & Casino i Las Vegas, USA. Samarbetet med Hotels.com öppnar upp möjligheten för hotell anslutna till Hotels.coms app att erbjuda en mobil gästresa med mobila nycklar och mobil in- och utcheckning till sina gäster direkt i deras smartphone. Tuscany Suites & Casino är Zaplox första pilothotell i USA tillsammans med Hotels.com.

Zaplox tecknar samarbetsavtal med amerikanska Agilysys, en ledande leverantör av affärssystem till hotell (PMS) till kasinon och resorts i Nordamerika. Det strategiskt viktiga samarbetsavtalet som löper över tre år innebär att Agilysys blir återförsäljare av Zaplox lösning till sina kunder i Nordamerika och Europa, samt att lösningen i en första fas skall installeras på två hotell i Las Vegas med totalt 7 000 rum.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Zaplox byter Certified Adviser och meddelar att bolaget har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB avseende tjänsten som Certified Adviser.

Med anledning av den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma 9 november 2018 och därefter fulltecknades har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för samtliga utestående teckningsoptions-program. De utestående 2 300 000 teckningsoptionerna ger efter omräkning innehavarna rätt att teckna 1,14 aktier per option till en kurs om 10,11 SEK per aktie. Teckning kan påkallas fram till och med 2019-06-30.

Övriga händelser efter periodens utgång       
Zaplox utökar samarbetet och tecknar ett nytt avtal gällande leverans av Zaplox Kiosk till danska CABINN Hotels. Hotellkedjan väljer Zaplox kiosk-lösning för att kunna erbjuda sina gäster en snabbare och enklare incheckning där gästen själv kan skapa ett nyckelkort till hotellrummet. Avtalet omfattar totalt 3 788 rum.

VD Magnus Friberg kommentar:

Finansiering säkrad och nya samarbetsavtal banar väg för ökad försäljning. Ökat intresse på marknaden under kvartalet och ett antal strategiskt viktiga nya partneravtal samt utökade befintliga installationer. Effekterna av de nya avtalen har dock ännu inte hunnit ge någon större påverkan på omsättningen, som fortfarande ligger på en otillfredsställande nivå.

Fjärde kvartalet präglades av hög aktivitet för att utbilda och säkerställa ett bra och fungerande samarbete med leverantörer av affärssystem (PMS) för hotellindustrin. De nya avtalen medför att vi kraftigt ökat antalet potentiella kunder, dvs hotell och hotellkedjor som har rätt tekniska förutsättningar för att snabbt införa våra tjänster. De nya avtalen för med sig ett antal pilotinstallationer och givet att pilotinstallationerna uppfyller hotellkedjornas förväntningar har vi goda förutsättningar för ytterligare projekt från avtalets bearbetnings-bara bas av hotelldörrar.

Våra intäkter är fortfarande låga och utgörs främst av startavgifter samt en mindre andel abonnemangsintäkter från installerade hotelldörrar. Omsättningen i kvartalet minskade jämfört med föregående kvartal vilket förklaras av oregelbundna startavgifter. I ett längre perspektiv och i takt med att abonnemangsintäkterna ökar kommer omsättningen att bli mindre påverkad av dessa engångsintäkter.

Resultatmässigt präglades kvartalet och hela 2018 av ökade kostnader för marknadsföring, försäljning och uppbyggnaden av en starkare organisation. Rörelseresultatet försämrades främst på grund av ökade personalkostnader som följer av organisationsuppbyggnad i syfte att möta en ökad global efterfrågan och stärka vår försäljningsorganisation. Under kvartalet har vi anställt COO, global produktchef och försäljningsdirektör för den viktiga nordamerikanska marknaden.

Övertecknad nyemission tillför cirka 48 MSEK  

En av kvartalets viktigaste aktiviteter var genomförandet av en nyemission som stängdes den 3 december – ett mycket svagt börsklimat till trots. Emissionen tecknades till 102 procent och tillförde bolaget cirka 48 MSEK före emissionskostnader. Det är glädjande att befintliga ägare i stor utsträckning gett oss förnyat förtroende samtidigt som vi även välkomnat nya aktieägare. Nu inleder vi en period av kraftiga satsningar på nykundsbearbetning via våra nya partnersamarbeten. Vi ska även fortsätta att investera i produktutveckling för att säkerställa marknadsledande erbjudanden.  

Fortsatt fokus på samarbeten

Fokus under kvartalet har legat på att fördjupa våra partnersamarbeten med hotell lås- och PMS-partners och erbjuda deras kundbas Zaplox tjänster för en mobil gästresa. Ett kvitto på detta arbete fick vi när vi ingick ett samarbetsavtal med Agilysys, en av de största leverantörerna av PMS system till kasinon och resorts i Nordamerika. Avtalet är mycket positivt och Agilysys blir återförsäljare av våra lösningar. Redan vid avtalets ingång hade de sålt våra lösningar till två större kasinohotell i Las Vegas med sammanlagt drygt

7 000 rum. Att ledande PMS system för hotellindustrin ser mervärden i att erbjuda Zaplox-lösningar bekräftar att vår mobila gästresa är konkurrenskraftig samt att vår strategi med samarbeten ger resultat.

Stärkt intresse från kedjor för externa lösningar

I kvartalet tecknade vi även avtal med hotell i Norge och Danmark, genom vårt partnersamarbete med VisBook och Via Systems samt med en hotellkedja i Slovenien och ett hotell i Sydafrika. Inom ramen för vårt samarbete med Hotels.com inledde vi även ytterligare ett pilotprojekt på ett kasinohotell i Las Vegas med drygt 700 rum. Det senaste året har vi sett en positiv attitydförändring i marknaden och externa lösningar som kan leverera mervärden och kostnadsbesparingar möter ett ökat intresse, även hos potentiellt stora kunder. Utvecklingen gynnar oss eftersom vi även kan bygga in Zaplox SDK, det vill säga vår program-

vara för en mobil gästresa i existerande hotell-appar.

Med Zaplox affärsmodell där hotellet betalar en avgift per rum och månad så ger varje hotell en betydande intäkt över tid. Vi noterar att de kunder som valt Zaplox i hög grad väljer att införa lösningen på samtliga sina hotell efter en testperiod vilket både leder till högre abonnemangsintäkter och sannolikt också medför att durationen påverkas positivt så att hotell förblir kunder hos Zaplox.

Sammantaget har vi under 2018 stärkt våra möjligheter för att skapa långsiktig tillväxt. Och vi fick ett litet bevis redan nu i januari när en pilotinstallation hos den danska hotellkedjan CABINN utökades till att omfatta deras samtliga tio hotell. En bra start på 2019 och ett spännande år!

Ladda ner som PDF

Utestående teckningsoptionsprogram är:

Optionsprogram 2016:1
Optionsprogram 2016:2
Optionsprogram 2016:3
Optionsprogram 2017:1

Mot bakgrund härav är den nya teckningskursen 10,11 SEK per aktie och det nya antalet aktier som varje option berättigar till teckning av är 1,14 st per teckningsoption för samtliga utestående teckningsoptionsprogram. Före beslutet om omräkning gav en teckningsoption i samtliga optionsprogram rätt att teckna en aktie till kursen 11,50 kr. Övriga teckningsvillkor kvarstår oförändrade.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner från samtliga program kan påkallas fram till och med 2019-06-30.

Ladda ner som PDF