Entries by Pernilla Brodd

Zaplox AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020

Första kvartalet för koncernen (2020-01-01 till 2020-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 632 (945) KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 268 (-7 778) KSEK. Resultat per aktie* uppgick till -0,18 (-0,20) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 762 (-9 354) KSEK Likvida medel uppgick till 4 727 (42 984) KSEK vid kvartalets […]

Zaplox publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Rapport publicerad den 19 maj 2020 08:00 CET. Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig för nedladdning på Zaplox hemsida 200519 Zaplox Årsredovisning 2019. Årsredovisningen finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande. Årsstämma hålls som tidigare meddelats den 9 juni 2020. För mer information, vänligen kontakta: Magnus Friberg, VD E-post: magnus.friberg@zaplox.com […]

Förändringar i ägandet och i styrelsen för Zaplox AB

Zaplox AB (publ) informerar härmed om att en större transaktion har skett mellan två av bolagets huvudägare. Marknadspotential AB har förvärvat en större del av Mankel Family Office GmbH:s aktier i Zaplox AB under maj månad. Hans Gummert som representerat Mankel Family Office GmbH i styrelsen har i samband med detta meddelat att han begärt […]

Zaplox offentliggör företrädesemission om ca 19,9 MSEK säkerställd till 85 procent varav 61 procent teckningsåtaganden

Zaplox meddelar att Bolagets styrelse beslutat om en nyemission om cirka 19,9 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

COVID-19 påverkan på Zaplox verksamhet och marknad

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att COVID-19 påverkar hotellbranschen hårt då många hotell har varit stängda eller fortsatt öppna men med mycket låg beläggningsgrad under mars och april månad. För Zaplox har flera pågående leveransprojekt tillfälligt pausats, några kunder har fortsatt med […]

Zaplox ändrar datum för årsstämman

Zaplox AB (publ) meddelar att bolagets styrelse har fattat beslut om att ändra datum för årsstämman från den 26 maj, 2020 till den 9 juni, 2020. Årsredovisningen för räkenskapsår 2019 kommer att publiceras och finnas tillgänglig på Zaplox webbplats senast den 19 maj, 2020   För mer information, vänligen kontakta: Magnus Friberg, VD E-post: magnus.friberg@zaplox.com […]