Svenska pressmeddelanden

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 2 november 2018, dels anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 5 november 2018. Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i den extra bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast fredagen den 2 november 2018. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Anmälan

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

 • via e-post till: bo-goran.jaxelius@zaplox.com
 • per brev till: Zaplox AB, Scheelevägen 17, 223 70, Lund

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.zaplox.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Val av en eller flera justeringspersoner.

4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5) Godkännande av dagordning.

6) Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

7) Beslut om företrädesemission enligt styrelsens förslag.

8) Framläggande av handlingar enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen.

9) Beslut om riktad emission av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag.

10) Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 15 890 508 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 178 101,60 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för tre (3) befintliga aktier teckna två (2) nya aktier. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För tecknade aktier ska fördelning ske enligt följande:

 • a) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; 
 • b) i andra hand till de som, före emissionsbeslutet, har ingått teckningsåtaganden utan stöd av teckningsrätter; 
 • c) i tredje hand till de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. 

2. För varje tecknad aktie ska erläggas tre (3) kronor.
3. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 16 november 2018. 
4. Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 19 november 2018 till och med den  3 december 2018.
5. Betalning för aktier ska ske senast den 13 december 2018.
6. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden för betalningen.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats. 
8. Styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. 

Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner 

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare föreslår styrelsen stämman att besluta om en riktad emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 400 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på Nasdaq First North officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar med början den 26 oktober 2018 (”Beräkningsperioden”), dock lägst kvotvärdet.
 2. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 december 2021 till och med den 30 december 2021.
 3. För varje teckningsoption ska erläggas en marknadsmässig premie att fastställas av styrelsen baserad på Black-Scholes optionsprismodell, varvid (i) den underliggande aktiens värde ska utgöra den volymviktade aktiekursen enligt punkt 1 ovan, (ii) volatiliteten ska vara den förväntade volatiliteten för aktien under teckningsoptionernas löptid (som beräknas och fastställs av en från bolaget oberoende optionsexpert) och (iii) som riskfri ränta ska vid beräkningen användas räntan på statsobligationer med en löptid motsvarande teckningsoptionernas löptid.
 4. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett incitamentsprogram till anställda.
 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet och betalning för teckningsoptionerna ska ske senast den 30 november 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 6. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.
 7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

Övrigt

Styrelsens fullständiga beslut tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med 26 oktober 2018. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.zaplox.com och kommer även att läggas fram på bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress.

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 23 835 764 aktier motsvarande 23 835 764 röster.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Sedermera Fondkommission är Certified adviser för Zaplox AB (publ).

* * * * *

Lund den 17 oktober 2018

Styrelsen i Zaplox AB (publ)

Ladda ner som PDF

Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 48 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktie till kursen 3 kr. Emissionen är till cirka 87 % säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga ägare och nya investerare.

Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier kallas aktieägarna till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 9 november 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

2Ten Hotel i Sibasa, Sydafrika väljer Zaplox SDK med mobila nycklar för att kunna erbjuda en snabbare och smidigare incheckning och tillgänglighet för sina gäster. Hotellet, med ca 100 rum och konferensanläggning, har valt affärssystemet, protel PMS i kombination med hotellets egna app levererad av appbolaget EPI-USE Africa. Det är Zaplox partnerskap med protel hotelsoftware som initierat avtalet där Zaplox SDK nu tillhandahåller mobila nycklar som integreras med protel PMS och hotellets låssystem från dormakaba.

När nu gästen får en mobil nyckel direkt i sin smartphone och inte behöver köa i receptionen för att få sin hotellrumsnyckel sparar det tid både för gästen och för hotellets personal, samtidigt som det ger utrymme för mer värdeadderande service.

”Det är vårt globala partnerskap och integrationer med protel hotelsoftware och dormakaba som har gett resultat och vi gläds över att kunna erbjuda vår mobila gästresa nu även i Sydafrika som är en marknad med många hotell. Vi hoppas nu att detta första hotell i Sydafrika skall ge samma effekt som vi tidigare sett när Zaplox ingått avtal med en kund i en ny region och att fler hotell följer efter, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox. 

Lansering är planerad under Q4 2018.

Om 2Ten Hotel

2Ten Hotel är ett fyrstjärnigt hotell i hjärtat av Sibasa, lokaliserat i Limpopo-provinsen i Sydafrika. Namnet har en historisk anknytning då städer i Sydafrika tidigare tilldelades nummer före namn. Staden Sibasa fick nummer 210, och hotellet 2Ten Hotel, med ca 100 rum, är nu placerat precis var civilisationen startade i området. De spektakulära omgivningarna erbjuder Phifhidi vattenfall, Kruger National Park, Makonde Mountain och Maphungubwe National Heritage Park. Hotellet erbjuder även en konferensanläggning för ca 350 gäster. www.2tenhotel.com

Ladda ner som PDF

Union Hotels har 4 hotell i centrala Ljubljana och det är det fyrstjärniga Central Hotel som är först ut med att erbjuda en mobila gästresa med Zaplox Premium lösning. Central Hotels gäster kan framöver checka in och ut via mobilen och få en mobil nyckel till sitt hotellrum vilket helt eliminerar väntetiden för in- och utcheckning. Gästerna kommer också att kunna ta del av specialerbjudanden, göra betalningar och boka kommande vistelser direkt i sin smartphone. Inledningsvis kan hotellet effektivisera in- och utcheckning samt även sänka sina kostnader för borttappade och avmagnetiserade plastnycklar. På Central Hotel integreras Zaplox lösning med lås från ASSA ABLOY Hospitality och med Oracle Opera Property Management System.

Det är mycket glädjande att Union Hotels har beslutat sig för att erbjuda sina kunder en mobil gästresa. Vi vet att Zaplox lösningar förbättrar gästens upplevelse och samtidigt underlättar hotellets verksamhet. Vår plattform är skalbar och möjliggör tids- och kostnadsbesparingar samt genererar nya intäktsmöjligheter och nöjda gäster. Vi ser fram emot att öppna upp nya möjligheter för Union Hotels gäster och deras personal”, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Lansering av Union Hotels mobila gästresa är planerad till Q1, 2019.

Om Union Hotels

Union Hotels-gruppen består av fyra hotell, Grand Hotel Union, Grand Hotel Union Business, Hotel Lev och Central Hotel, som alla är belägna i Ljubljana, Slovenien. Sammantaget erbjuder Union Hotel 596 hotellrum i olika kategorier och 30 konferenssalar och mötesrum. Union Hotels strävar efter att tillhandahålla en hög hotellstandard och medverka till det sociala livet för Sloveniens huvudstad. www.union-hotels.eu

Ladda ner som PDF

ARLO Hotels på Manhattan i New York är så kallade ”livsstilshotell” där ARLO SoHo med 325 rum och ARLO NoMad 249 rum nu är i drift med Zaplox mobila gästresa. Ytterligare ett hotell ARLO Midtown med 494 rum är under uppstart. När nu ARLO Hotels kan erbjuda sina gäster en smidig och effektiv mobil gästresa skapas flera fördelar både för gästen och hotellet. Gästerna kan checka in via mobilen och få en mobil nyckel till sitt hotellrum tillgängligt i mobilen och hotellet kan sänka sina kostnader för borttappade och avmagnetiserade plastnycklar. Med Zaplox mobila gästresa elimineras väntetiden för in- och utcheckning och gästerna kan snabbt och säkert få tillgång till sitt rum med hjälp av en mobil nyckel i deras smartphone samt få specialerbjudanden, göra betalningar och boka sin nästa vistelse. På ARLO integreras Zaplox lösning med ASSA Abloy Hospitality låssystem och Oracle Opera PMS.

”Nu kan ARLO Hotels aktivt erbjuda sina gäster en mobil gästresa. Vi är dedikerade till lösningar och partnerskap som hjälper hotell att leverera en smidig gästupplevelse samt driva nya intäktsmöjligheter, öka gästlojaliteten, få positiva recensioner och nöjda gäster. ARLO Hotels och deras ägare Quadrum Global driver ett innovativt och spännande hotellkoncept och vi ser fram emot att fortsatt vara med utveckla deras mobila gästresa på fler hotell i USA, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Om ARLO Hotels

ARLO Hotels är en kedja av boutiquehotell i centrala New York som vänder sig till den urbana resenären som vill bo på hotell med unik design och lyxiga bekvämligheter. Med önskan att vara varje New York besökares egna vardagsrum erbjuder kedjan designerutformade mikro-rum med allt en gäst behöver på en mindre yta. ARLO Hotels ägs av Quadrum Global, ett investeringsbolag i fastighetsbranschen som inriktar sig bland annat på hotellmarknaden och som idag har ett drygt 20-tal fastigheter i USA och i Europa. www.arlohotels.com

Ladda ner som PDF

Ericsson äger flera patent avseende olika metoder och tekniker för trådlös hotellrumssökning, reservation och bokning av rum, check-in, rumsåtkomstkontroll, check-out och betalningstjänster via t.ex. mobiltelefon samt applikationer för hotellrumslås. När Zaplox fokus år 2016 inriktades på mjukvarulösningar för digitalisering av hotellindustrin gjorde styrelsen tillsammans med bolagets patentbyrå Awapatent en analys av patentsituationen inom det aktuella området. Analysen visade att någon eller några av de nya funktioner som Zaplox utvecklade kunde angränsa till immaterialrättsliga rättigheter som innehas av Ericsson. Zaplox kontaktade därför Ericsson för att diskutera och förhandla om de berörda patenten, vilket nu resulterat i ett avtal om en global rättighet för Zaplox att utnyttja dessa patent. Den erhållna licensen är giltig till resp. patents utgång och avtalet innehåller även en förvärvsrättighet för bolaget av patenten i fråga.

De finansiella effekterna av detta avtal bedöms f.n. ha en mycket begränsad effekt på Zaplox finansiella resultat både på kortare och längre sikt. Bolaget kommer att ersätta Ericsson med ett mindre royaltybelopp vid sådan försäljning som kan anses rymmas inom överenskommelsen.

Magnus Friberg, VD på Zaplox kommenterar:

”Efter vår kartläggning av patent som angränsar till vår verksamhet har vi haft en bra dialog med Ericsson och med ett officiellt samtycke samt ett licensavtal med Ericsson löper vår verksamhet på helt som tidigare.”

Ladda ner som PDF

Under 2018 har Zaplox planenligt förstärkt organisationen i syfte att kunna fortsätta en snabb tillväxt både på produkt- och säljsidan. Bolaget utökar nu organisationen ytterligare med en nyinrättad tjänst som COO och har rekryterat Patrik Lindeberg för denna tjänst. Patrik Lindeberg kommer ingå i Zaplox ledningsgrupp och kommer förutom att arbeta med fler och förbättrade kund- och partnerrelationer även vidareutveckla Zaplox leveransförmåga för en utökad skalbarhet. 

Patrik Lindeberg kommer senast från rollen som COO på Precise Biometrics där han varit globalt ansvarig för sälj- och produktledningen. Han har där också tidigare varit ansvarig för R&D samt CTO. Lindeberg har även varit verksam i olika roller på Teleca Mobile och Obigo. Patrik Lindeberg kommer därmed att bidra med lång och bred erfarenhet från både strategiska och operativa managementroller inom internationella företag, där han har haft både kommersiella och tekniska ansvarsområden.

”Patrik Lindeberg har gedigen erfarenhet och kunskap inom den funktion vi nu har inrättat i syfte att hålla en hög expansionstakt. Patrik kommer därmed att bidra med viktig kompetens och erfarenhet i vår fortsatta utveckling och jag vill passa på att hälsa honom varmt välkommen i teamet”, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

”Jag är övertygad om att in- och utcheckning i mobilen och mobila nycklar kommer finnas i var hotellgästs hand inom en snar framtid. Det ska bli otroligt spännande att vara en del av den resa Zaplox kommer göra inom detta område och jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från bland annat mobil- och mjukvaruindustrin i internationell miljö”, kommenterar Patrik Lindeberg.

Ladda ner som PDF

Odense Sport & Event A/S äger sedan tidigare Odense Congress Centre med 107 rum. Bolaget är nu i färd med att bygga ett nytt hotell, Hotel Odeon, med 234 hotellrum, vilket är beräknat att stå färdigt under hösten 2018. Odense Sport & Event A/S har nu valt Zaplox Mobile Kiosk för att erbjuda sina gäster första steget på en mobil gästresa. Med Zaplox Mobile Kiosk kan gästen på egen hand checka in direkt i kiosken i lobbyn eller på andra utvalda platser, ställa ut ett nyckelkort till sitt hotellrum samt checka ut och betala sin vistelse direkt i kiosken.

Vid öppnandet kommer hotellrummen på Hotel Odeon att ha mobilanpassade lås från Assa Abloy Hospitality, förberedda för mobila nycklar, vilket skapar goda förutsättningar för att framöver erbjuda en komplett mobil gästresa direkt i mobilen. Zaplox Mobile Kiosk integreras nu med hotellets låssystem och affärssystem (PMS) och görs tillgänglig för gästerna. Avtalet omfattar 234 hotellrum och Zaplox Mobile Kiosk är beräknad att vara tillgänglig i Odense Sport & Event A/S hotell under hösten 2018.

”Vi är stolta över att Odense Sport & Event A/S har valt oss för att erbjuda sina kunder en enkel och smidig gästresa som förbättrar hotellgästens upplevelse men även underlättar hotellets verksamhet. Zaplox plattform är skalbar och möjliggör tids- och kostnadsbesparingar samt genererar nya intäktsmöjligheter, positiva recensioner och nöjda gäster. Vi har lång erfarenhet av leverans av smarta och effektiva mobila tjänster för hotellbranschen och vi är glada över att ha tecknat ytterligare ett kundavtal tillsammans med vår partner Via Systems A/S”, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Om Odense Sport & Event A/S

Odense Sport & Event A/S är ett danskt bolag verksamt inom upplevelseindustrin. Företaget består av Odense Congress Center A/S, Odense Boldklub A/S samt konsertbyrån Live Culture, cateringspecialisten Kai Thos A/S och restaurangen på Odense Eventyr Golf. De fem företagen är nyckelaktörer inom sina respektive områden inom upplevelsebranschen. Odense Congress Centre är en av Odense Sport & Event A/S stora tillgångar. Med sitt hotell, restaurang och faciliteter lockar Odense Congress Center A/S fler än 300 000 möten, konferenser och mässgäster varje år. Hotellet omfattar 107 rum och två sviter som totalrenoverades under 2015 och 2016 och företaget är nu i färd med att bygga ett nytt hotell som är beräknat att vara klart under hösten 2018. Med totalt över en halv miljon besökare årligen är Odense Sport & Event A/S en stor aktör inom upplevelsebranschen i Danmark och har som målsättning att bli den ledande aktören inom upplevelseindustrin i södra Danmark.

*PMS – Property Management System (hotellets affärssystem)

Ladda ner som PDF

Thunder Valley är ett så kallat ”AAA Diamond Luxury Resort” med 408 hotellrum beläget i Lincoln i norra Kalifornien, där gästerna har tillgång till högklassig service såsom mästerskapsgolfbana, kasino, spa, underhållning och konferensanläggning. Thunder Valley har nu ingått avtal med Zaplox för att kunna erbjuda sina gäster en smidig och effektiv mobil gästresa. Zaplox mobila gästresa medför flera fördelar både för gästen och hotellet. Gästen får en mobil nyckel till sitt hotellrum direkt i mobilen och hotellet kan sänka sina kostnader för borttappade och avmagnetiserade plastnycklar. Med Zaplox mobila gästresa elimineras väntetiden för in- och utcheckning och gästerna kan snabbt och säkert få tillgång till sitt rum med hjälp av en mobil nyckel i deras smartphone samt få specialerbjudanden, göra betalningar och boka sin nästa vistelse.

Zaplox lösning för Thunder Valley integreras med dormakaba låssystem och Oracle Opera PMS. Avsikten är att Thunder Valley kommer att kunna lansera sin mobila gästresa under slutet av 2018 eller början av 2019.

”Att Thunder Valley har beslutat att erbjuda sina kunder en mobil gästresa tillsammans med Zaplox är mycket glädjande. Vi är dedikerade att leverera lösningar via partnerskap som hjälper hotell att leverera en smidig gästupplevelse och som kan generera nya intäktsmöjligheter, skapa positiva recensioner och nöjda gäster. Potentialen i USA är stor och det finns bra förutsättningar att öka antalet hotell som använder Zaplox lösningar, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Om Thunder Valley Casino Resort

Thunder Valley, som öppnades i juni 2003, ägs och drivs av United Auburn Indian Community. Beläget cirka 5 mil öster om Sacramento erbjuder Thunder Valley 19 000 kvadratmeter spelutrymme – inklusive över
2 900 spelautomater, 110 bordsspel, 34 Pokerrum. Anläggningen har ett 17-våningshotell och 14 restauranger och barer. Därtill finns utomhuspool och spa tillgängligt på anläggningen. Fastigheten har 3 700 parkeringsplatser som leder gästerna direkt till kasinot och hotellet.

Ladda ner som PDF

I april 2018 ingick Zaplox ett partneravtal med Via Systems A/S. Via Systems A/S, med bas i Danmark, tillhandahåller Picasso PMS* till ca 850 hotell i Danmark, Norge och Sverige, däribland Charlottehaven som nu blir Zaplox första kund till Zaplox Traveler. Zaplox Traveler är en Community App som ansluter flera hotell i en och samma app där de kan dra nytta av tillgängliga tjänster som mobil in- och utcheckning, mobila nycklar, reservationer, betalning och erbjudanden. Fördelen för anslutna hotell är att de inte behöver lansera en egen app utan snabbt och enkelt kan erbjuda en mobil gästresa där hotellets gäster kan checka in, hämta sin mobila nyckel och checka ut samt ges möjlighet att betala sin vistelse direkt i appen. Zaplox Traveler integreras till Picasso PMS och Charlottehaven kommer nu att kunna erbjuda sina gäster en ökad service samtidigt som det ger hotellet ytterligare intäktsmöjligheter.

”När vi tidigare i år startade vårt samarbete med Via Systems A/S var vi övertygade om att vi skapade ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande, vilket vårt avtal med Charlottehaven nu bekräftar. Charlottehaven kommer nu att kunna erbjuda sina kunder en mobil gästresa samtidigt som hotellet även öppnar upp nya intäktsmöjligheter i form av merförsäljning genom exempelvis erbjudanden från restaurangen och uppgraderingserbjudande, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Om Charlottehaven

Charlottehaven erbjuder exklusiva hotell-lägenheter i Köpenhamns stadsdel Østerbro och kombinerar modern arkitektur med en välkomnande atmosfär och bra service. Charlottehaven öppnades 2001 med 178 lägenheter. Charlottehavens 44 hotell-lägenheter öppnades 2004. Lägenheterna på Charlottehaven sträcker sig från lägenheter med ett sovrum till rymliga takvåningar med havsutsikt. Charlottehaven har också ett café, en privat trädgård samt en fitness- och hälsoklubb. 

*PMS – Property Management System

Ladda ner som PDF