Svenska pressmeddelanden

Partnerskapet innebär att Via System nu har möjlighet att erbjuda Zaplox mobila gästresa som en integrerad lösning till de cirka 850 hotell som idag använder Picasso PMS. Via Systems anslutna hotell, med uppskattningsvis cirka 60 000 dörrar, kan därmed genom Zaplox lösning tillhandahålla mobila nycklar samt in- och utcheckning via mobilen.

”Vi accelererar vår närvaro på den skandinaviska marknaden. Partnersamarbetet med Via System markerar ett viktigt utvecklingssteg för Zaplox då Via System även aktivt kommer att sälja Zaplox lösning direkt till de hotell som använder sig av Picasso PMS”, säger Magnus Friberg, VD Zaplox.

Mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning är centrala i en mobil gästresa. Idag bokas cirka 50% av alla resor via mobilen och det är ett naturligt steg för gästen att fortsätta att använda mobilen för att checka in på hotellet, öppna dörren med nyckeln i mobilen samt att checka ut och betala sin vistelse.

”Med Via System som säljpartner stärker vi vår konkurrenskraft och utökar vårt erbjudande. Zaplox integration till Picasso PMS skapar nya affärsmöjligheter för båda parter att tillsammans erbjuda en attraktiv lösning för en mobil gästresa”, kommenterar Magnus Friberg, VD Zaplox.

Om Via System och AK Techotel International
Via System erbjuder mjukvarulösningar och kundanpassade lösningar för elektronisk säkerhet, passerkontroll, biljett- och betalsystem och POS-system. Via System lanserades 1982 och producerade ursprungligen elektroniska styrsystem.
Via System ingår i Techotel-gruppen, Skandinaviens största leverantör av bokningssystem till hotell och konferensanläggningar. För mer info, besök: www.via-system.dk, www.techotel.se 

Ladda ner som PDF

Samarbetet skapar förutsättningar för de cirka 800 hotell, de flesta lokaliserade i Nordamerika, som idag arbetar i Maestro PMS att utveckla sin mobila gästresa så att gästerna slipper att köa i receptionen för att checka in, få sin nyckel till hotellrummet eller checka ut och betala hotellnatten. Zaplox integration ger stora fördelar för respektive hotell när desamma vill erbjuda en mobil nyckel till sina gäster, då hotellet kan skicka en mobil nyckel till gästen direkt till deras mobiltelefon, vilket leder till tidsvinster för både hotell och gäst samt att besvär för gästerna och kostnader för hotellet förknippade med borttappade och avmagnetiserade nyckelkort kan minskas eller helt undvikas. Därutöver ger Zaplox lösning även nya intäktsmöjligheter för de anslutna hotellen, i form av merförsäljning med exempelvis erbjudanden från restaurangen och uppgraderingserbjudande till bättre rum direkt till gästens mobil.

”Vi ser ett accelererande intresse från hotellen och deras partners för att kunna erbjuda en smidig och effektiv mobil gästresa. Tillsammans med Northwind levererar vi nu en kraftfull och konkurrenskraftig lösning som ger hotell med Maestro PMS en stor fördel i kampen om gästens lojalitet och upplevelse”, säger Magnus Friberg, VD Zaplox.

Med Zaplox lösningar blir det enklare för hotell med Maestro PMS att erbjuda in- och utcheckning, samt mobila nycklar – tjänster som idag är centrala i en mobil gästresa. Idag bokas ca 50% av alla resor via mobilen och det är ett naturligt steg för gästen att fortsätta att använda mobilen för att checka in på hotellet, öppna dörren med nyckeln i mobilen samt att checka ut och betala sin vistelse.

”Vi fortsätter att etablera partnerskap med marknadsledande PMS-leverantörer och utvecklar vårt erbjudande för en mobil gästresa globalt. Partnerskapet med Northwind och Maestro PMS öppnar upp nya samarbetsmöjligheter och stärker vår konkurrenskraft på den nordamerikanska marknaden. Dessutom ökar samarbetet nyttan med Zaplox system och utgör ett attraktivt erbjudande till Maestros kunder”, kommenterar Magnus Friberg, VD Zaplox.

 I samband med att partnersamarbetet inleds medverkar Zaplox på Maestro PMS Partner Conference i Toronto i April, 2018.

Om Maestro
Northwind med Maestro PMS är en privatägd internationell leverantör av PMS-system, med huvudkontor i Markham, Ontario, Kanada. Bolaget har en kundbas som spänner över 20 länder. Maestro har idag cirka 800 anslutna hotell, med fokus på Nordamerika. För mer info, besök: http://www.maestropms.com/ 

Ladda ner som PDF

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 april 2018 skriftligen till Zaplox AB, Scheelevägen 17, 223 70 Lund. Anmälan kan också göras per e-post bo-goran.jaxelius@zaplox.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 20 april 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.zaplox.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 23 835 764 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framförande av Verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut

         a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
         b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
         c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 4. Val av revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 5. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande samt med 100 000 vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Hans Gummert, Lennart Gustafsson, Örjan Johansson och Åke Sund omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Håkan Morän och Linda Vallner som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Åke Sund. Martin Gemvik och Lars Tilly har avböjt omval.

Håkan Morän är civilingenjör och tidigare delägare av Cognimatics, som numera ägs av Axis Communications. Håkan Morän har lång erfarenhet från IT- och teknikorienterade företag såsom Satt Control och TAC. Sedan 2001 har Håkan Morän arbetat med att etablera och coacha flertalet start-up bolag bland annat som VD för Teknopol, som delägare och styrelseledamot i Noda och som grundare och styrelseledamot i Spiideo.

Linda Vallner har mer än 15 års erfarenhet inom Hospitality och är idag VP Business Development för protel hotelsoftware GmbH. Linda Vallner har tidigare varit Sales Consulting Director för Enterprise & Strategic Accounts hos Oracle Hospitality och Senior Director Business Development & eCommerce EAME för MICROS Systems Inc.

Val av revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 12)

Styrelsen föreslår att MAZARS SET Revisionsbyrå AB med Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor väljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 17, i Lund samt på bolagets webbplats (www.zaplox.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i mars 2018

Zaplox AB (publ)

STYRELSEN

Ladda ner som PDF

Hotel Lundia är ett välkänt och omtyckt affärshotell i Lund där Zaplox lösningar för en mobil gästresa har testats sedan förra året. Nu genomför hotellet en större lansering i samband med att deras app blir tillgänglig för alla hotellets gäster. Lundias app erbjuder mobil incheckning, mobil nyckel för att öppna dörren till hotellrummet samt mobil utcheckning där gästen även kan betala sin hotellräkning i appen.

Det är Zaplox Premium som Hotel Lundia valt för att kunna leverera en smidig och effektiv mobil gästresa så att gästen inte behöver köa i hotellreceptionen. Zaplox levererar en designad app för både iOS och Android som integreras med hotellets boknings- och administrationssystem, Oracle Property Management System och låssystem från SALTO Systems.  

Zaplox mobila nycklar medför flera fördelar både för gästen och hotellet. Gästen har en mobil nyckel till sitt hotellrum tillgängligt i mobilen och hotellet kan sänka sina kostnader för borttappade och avmagnetiserade plastnycklar. Även möjligheten att direkt kommunicera med gästen via deras mobiltelefon förbättras. Via appen kommunicerar hotellet enkelt och träffsäkert sina relevanta erbjudanden, praktisk information och smarta tjänster vilket underlättar vistelsen för gästen.

”Vårt samarbete går nu in i nästa fas när Hotell Lundia lanserar sin app fullt ut till sina gäster. Zaplox levererar en lösning som ger gästen utökad service via mobilen vid rätt tillfälle och samtidigt öppnar upp nya intäktsmöjligheter för hotellet. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet och erbjuda mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar på fler av Lundias systerhotell, säger Magnus Friberg VD Zaplox.

Om Lundia gruppen

Hotel Lundia startades 1968 i Lund av bröderna Leif och Urban Paulsson. Redan från början låg fokus på att erbjuda affärsresenären modern teknik, bekvämlighet och bra service. Det betyder att man har lång erfarenhet av att optimera alla de där små detaljerna som gör att gästens vistelse blir så bekväm och effektiv som möjligt. I dag drivs hotellet av VD Maria Paulsson Rickle. Familjen Paulsson driver även hotellen Grand Hotel och Hotel Finn i Lund. 

Ladda ner som PDF

Oracle Hospitality, världens största leverantör av affärssystem för reseindustrin, väljer Zaplox som partner för att presentera lösningar för check-in/ut och mobila nyckeltjänster under ITB Berlin 2018. Det är Zaplox starka och certifierade integration med Oracle OPERA Property Management System (PMS) som fortsätter att öppna upp för många spännande globala partnersamarbeten.

Den globala reseindustrin genomgår just nu en stor förändring. Utvecklingen inom hotell och reseindustrin pekar i samma riktning som redan skett inom flygindustrin där incheckning via mobilen idag är mycket vanlig. Zaplox befinner sig i en spännande fas där efterfrågan för mobila nycklar med mobil check-in/ut placerar Zaplox lösning i framkant av utvecklingen inom reseindustrin.

ITB Berlin 2018, den 7-11 mars, är Europas största mässa för den globala reseindustrin, med nära 160 000 besökare. Här möter beslutsfattare, experter och inköpare, mer än 10 000 utställare från 180 länder från exempelvis; hotell, turistorganisationer, researrangörer, bokningsportaler med flera.

”Zaplox är inbjudna av Oracle Hospitality för att demonstrera lösningar för check-in/ut och mobila nyckeltjänster. Det är ett fantastiskt tillfälle att presentera värdet våra lösningar levererar både för gäst och hotell i en mobil gästresa. Vårt nära partnerskap med Oracle Hospitality skapar nya affärsmöjligheter samtidigt som det driver utveckling och efterfrågan framåt”, säger Magnus Friberg, VD Zaplox.

Det är Zaplox certifierade integration med världens mest använda PMS system, Oracles OPERA som ligger till grund för samarbetet. Det är Zaplox Premium APP och SDK* som integreras med Oracle Opera Property Management System, för en komplett mobil gästupplevelse: bokningar, meddelanden före ankomst, mobil incheckning, tillgång till hotellrum med mobil nyckel, och mobil utcheckning.

Magnus Friberg, VD på Zaplox kommenterar: ”Idag bokas ca 50% av resorna via mobilen och då blir det naturligt för gästerna att fortsätta att använda mobilen när de är på resa för att checka in på hotellet, öppna dörren med nyckeln i mobilen samt att checka ut och betala via mobilen. Alla hotellgäster måste checka in/ut och få en nyckel till sitt rum, därför är Zaplox lösning helt central för att kunna erbjuda en modern och effektiv mobil gästresa.”

Mer om ITB 2018 på https://www.itb-berlin.de/en/

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden, en marknad som omsätter ca 450 miljarder dollar årligen*. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp eller ett Zaplox SDK* för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter. Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

 *Software Development KIt

*Statista.com

 

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-mail: magnus.friberg@zaplox.com
Tel: +46706580760

Zaplox deltager på Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost den 28 februari, 2018. Temat för morgonen ligger på vad som krävs för en lyckad börsintroduktion.

Zaplox presenterar på Financial Stockholms investeringsseminarium på Hotell Anglais, Stureplan, 12 Februari, 2018. 

Porter & Sail, ett snabbväxande teknikbolag med huvudkontor i New York, förenar teknologi med engagerande livsstilsinnehåll till sina ca 200 anslutna boutique- och lyxhotell, på 60 orter i Europa och USA.

Porter & Sail vände sig till oss när de sökte möjligheten att utveckla sin gästresa till att inkludera mobila nyckeltjänster tillsammans med check-in/ut via mobilen. Företaget samarbetar med flera av världens mest tekniskt innovativa hotell där den digitala gästresan prioriteras högt. Vi ser ett accelererande intresse från hotellen och deras partners i att kunna erbjuda en mobil gästresa. Idag bokas ca 50% av resorna via mobilen och då blir det naturligt för gästerna att fortsätta att använda mobilen när de är på resa för att checka in på hotellet, öppna dörren med nyckeln i mobilen samt att checka ut och betala via mobilen.”, säger Magnus Friberg, VD på Zaplox.

Porter & Sail är en tjänst för företagets partnerhotell, där hotellen kan kommunicera hotellets serviceutbud och aktiviteter. Porter & Sail får nu möjlighet med hjälp av Zaplox SDK att bygga in mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning i sin existerade app. Zaplox tjänster bygger en service som skapar ökade intäktsmöjligheter för partnerhotellen och en förbättrad gästupplevelse.

Magnus Friberg, VD på Zaplox kommenterar:

”Vi ser fram emot att tillsammans med Porter & Sail skapa möjligheten för fler hotell att erbjuda en komplett mobil gästresa. Det finns en ökad efterfrågan av denna typ av integrationer som vi nu gör med Porter & Sail, och då samtliga gäster på ett hotell måste checka in/ut samt få en nyckel till sitt rum så är Zaplox lösning för mobila nyckeltjänster med in och utcheckning helt central för att kunna erbjuda en modern och effektiv mobil gästresa. 

Det första hotellet i samarbetet mellan Zaplox och Porter & Sail är planerat vara ”live” i Europa under våren 2018 och ambitionen är att en stor andel av Porter & Sail anslutna hotell skall ha Zaplox ledande lösning för mobila nycklar med in- och utcheckning.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden, en marknad som omsätter ca 450 miljarder dollar årligen*. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp eller ett Zaplox SDK för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter.Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.
*Statista.com

Ladda ner som PDF

Under de senaste tolv månaderna har Zaplox planenligt utökat organisationen för att hålla en hög expansionstakt. De två aktuella rekryteringarna stödjer Zaplox strävan att maximera servicekvalitet och varumärke. Eric Michélsen, med en lång erfarenhet av införande av mjukvarulösningar i flera branscher, bland annat som CTO för ASSA ABLOY Hospitality, och en gedigen kunskap om hotellmarknaden, går in som CTO i bolaget. Pernilla Brodd tillträder tjänsten som CMO. Pernilla Brodd har en lång och gedigen erfarenhet av varumärkes- och strategiarbete för expansiv tillväxt och försäljning på olika mjukvarubolag såsom InRiver och Consafe Logistics. Magnus Friberg, VD på Zaplox, kommenterar:

”Zaplox skalar enligt plan upp med resurser på två viktiga områden. Kopplat till kundernas ökade behov fortsätter vi att utveckla våra tjänster samt fortsätter att bygga vårt varumärke så att det stödjer försäljningen på både kort och lång sikt. Både Eric och Pernilla har bakgrunden och kompetensen för att kunna hjälpa Zaplox att ta nästa steg i vår globala expansion.”

Zaplox erbjuder en heltäckande, innovativ plattform utvecklad för att erbjuda den globala hotellmarknaden möjlighet att implementera en komplett, mobil gästresa. Den inkluderar mobil check-in, mobila nycklar och mobil check-out, såväl som tillgång till olika typer av service och erbjudanden som kan maximera intäkterna för hotellet.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet bidrar till stor tids- och kostnadsbesparing. Det möjliggör dessutom direktkommunikation med gästen, vilket genererar möjligheter till merförsäljning. Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2,0 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. 

Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

Telefon: +46706580760 

Epost: ir@zaplox.com

www.zaplox.com 

Ladda ner som PDF

Zaplox tecknade under hösten 2016 ett samarbetsavtal med Hotels.com som ingår i Expedia, Inc. Hotels.com har cirka 25 miljoner aktiva användare av sin bokningsapp för hotell. Inom ramen för avtalet ska ett antal pilothotell testa Zaplox lösning integrerad i Hotels.com-appen, med funktionalitet för incheckning, utcheckning och mobil nyckel. Lösningen erbjuder gästen en sömlös och smidig hotellupplevelse via mobilen, något som efterfrågas alltmer av hotellgäster världen över, och bygger på Zaplox SDK (Software Development Kit). Inledningsvis genomförs piloterna med CABINN hotels, en kedja som har sammanlagt nio hotell i Danmark. Magnus Friberg, VD på Zaplox, kommenterar:

”Vi är givetvis mycket stolta över att Hotels.com har valt Zaplox som samarbetspartner. Expedia, Inc. med bland annat varumärket Hotels.com, är ett företag som mycket framgångsrikt byggt en global plattform för bokning av hotell och flyg. Med Zaplox kan man erbjuda hotellen ännu större värde, genom att hotellens gäster får en modern och rationell lösning för in- och utcheckning och mobil nyckel direkt via mobilen. Vi ser nu fram emot att detta testas av CABINNS gäster.”

Efter integration i Hotels.com app och interna tester är CABINN-leveranserna ett första steg i planen att testa lösningen tillsammans med hotellgästerna på ett antal pilothotell, och med ambitionen att under 2018 expandera mot större volymer av hotell inom Hotels.com kundbas om ca 350 000 anläggningar.

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotellbranschen ett säkert och effektivt system genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit) för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet bidrar till stor tids- och kostnadsbesparing. Det möjliggör dessutom direktkommunikation med gästen, vilket genererar möjligheter till merförsäljning. Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.

Zaplox’ aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-post: magnus.friberg@zaplox.com 

Telefon: +46706580760

ir@zaplox.com

www.zaplox.com 

Om Hotels.com: Hotels.com L.P. driver Hotels.com och är en ledande onlinebokningsspecialist som erbjuder boenden i hela världen, från internationella hotellkedjor och all inclusive-resorts till lokala favoriter och bed & breakfasts – med all information som behövs för att boka en perfekt hotellvistelse. Hotels.com L.P. är ett dotterbolag till Expedia, Inc. (NASDAQ: EXPE).

Ladda ner som PDF