Zaplox AB

Ägarstruktur

ÄGARSTRUKTUR
Ägarförteckning per den 31 december 2017:
Ägare Aktier (st) Ägarandel (%)
LMK Ventures AB 7 891 333 33,11%
Clearstream Banking S.A., W8IMY de Valeurs Mobilières S.A. * 6 791 863 28,49%
Stiftelsen Industrifonden 2 124 526 8,91%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension** 1 108 575 4,65%
Swedish Growth Fund AB 818 181 3,43%
Övriga Ägare (ca 800) 5 101 286 21,40%
Totalt 23 835 764 100,00%
*Avser Mankel Beteiligungen GmbH:s innehav
**Avser innehav för underliggande kunders räkning

Insyn

Finansinspektionens insynsregister finns här.

Aktieinformation

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North och handlas med kortnamnet ZAPLOX. Aktiekapitalet uppgår till 4 767 152,80 SEK är fördelat på 23 835 764 aktier, vilket medför ett kvotvärde om 0,20 SEK. Varje enskild aktie berättigar till en röst i bolaget och har lika rätt till bolagets tillgångar och vinster.

Aktiekapitalets utveckling:

År Händelse Pris per aktie (SEK) Kvotvärde Ökning av antalet aktier Förändring av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2010 Bolagsbildning 100,00 100,00 500 50 000,00 500 50 000,00
2012 Nyemission 160,00 100,00 312 31 200,00 812 81 200,00
2012 Nyemission 196,85 100,00 254 25 400,00 1 066 106 600,00
2013 Split 100:1 1,00 105 534 0 106 600 106 600,00
2014 Nyemission 75,00 1,00 220 672 220 672,00 327 272 327 272,00
2014 Nyemission 137,00 1,00 201 350 201 350,00 528 622 528 622,00
2015 Nyemission 140,00 1,00 107 142 107 142,00 635 764 635 764,00
2016* Nyemission 1,00 1,00 15 000 000 15 000 000,00 15 635 764 15 635 764,00
2016 Minskning 0,20 0 -12 508 611,20 15 635 764 3 127 152,80
2017 Nyemission 5,50 0,20 8 200 000 1 640 000,00 23 835 764 4 767 152,8