Pressmeddelande – Regulatoriska

Läs det senaste från Zaplox här.

Kallelse till årsstämma i Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ), 556816-4460, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 09.00 på Ideon Science Park, Beta-huset, Rum Hellmuth Hertz, Scheelevägen 17, i Lund. Registrering kan ske från och med kl 08:45.

Zaplox signerar avtal med Guldsmeden Hotels

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil lösning för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tecknat avtal med Guldsmeden Hotels. Avtalet omfattar Guldsmeden Hotels samtliga 12 hotell i flera länder och totalt 977 rum. I en första fas skall installation göras på 6 hotell med totalt 753 rum, där Zaplox SDK-lösning för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar ska integreras med Guldsmeden Hotels egen app samt med Picasso PMS och låssystem från ASSAABLOY.

Zaplox AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2018

Rapport publicerad den 14 februari, 2019.

Sammanfattning av bokslutskommuniké för koncernen.

Med ”Bolaget” eller ”Zaplox” avses Zaplox AB (publ) och/eller dess helägda amerikanska dotterbolag Zaplox Inc. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31) för koncernen

• Nettoomsättningen uppgick till 629 (729) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 861 (-8 568) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,36) SEK.

Helårsperioden (2018-01-01 – 2018-12-31) för koncernen

• Nettoomsättningen uppgick till 2 317 (3 240) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -31 818 (-19 671) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -1,00 (-1,00) SEK.

Omräkning av teckningsoptioner med anledning av företrädesemission i Zaplox AB

Med anledning av den företrädesemissionen i Zaplox AB (publ) (”Bolaget”), som beslutades av en extra bolagsstämma den 9 november 2018 och därefter fulltecknades, har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för samtliga utestående teckningsoptionsprogram avseende teckningskurs och antal aktier.

Zaplox byter Certified Adviser

Zaplox AB (publ) meddelar att bolaget har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB avseende tjänsten som Certified Adviser.

Sista dag för handel med BTA i Zaplox AB (publ)

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, ZAPLOX BTA, är den 28 december 2018.