Pressmeddelande

Läs det senaste från Zaplox här.

Zaplox publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Rapport publicerad den 2 maj 2019 08:00 CET.

Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig för nedladdning på Zaplox hemsida (www.zaplox.com/investor/rapporter).

Kallelse till årsstämma i Zaplox AB (publ)

Aktieägarna i Zaplox AB (publ), 556816-4460, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 09.00 på Ideon Science Park, Beta-huset, Rum Hellmuth Hertz, Scheelevägen 17, i Lund. Registrering kan ske från och med kl 08:45.

Zaplox signerar avtal med Guldsmeden Hotels

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil lösning för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att de tecknat avtal med Guldsmeden Hotels. Avtalet omfattar Guldsmeden Hotels samtliga 12 hotell i flera länder och totalt 977 rum. I en första fas skall installation göras på 6 hotell med totalt 753 rum, där Zaplox SDK-lösning för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar ska integreras med Guldsmeden Hotels egen app samt med Picasso PMS och låssystem från ASSAABLOY.

Zaplox AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden januari - december 2018

Rapport publicerad den 14 februari, 2019.

Sammanfattning av bokslutskommuniké för koncernen.

Med ”Bolaget” eller ”Zaplox” avses Zaplox AB (publ) och/eller dess helägda amerikanska dotterbolag Zaplox Inc. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31) för koncernen

• Nettoomsättningen uppgick till 629 (729) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 861 (-8 568) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,36) SEK.

Helårsperioden (2018-01-01 – 2018-12-31) för koncernen

• Nettoomsättningen uppgick till 2 317 (3 240) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -31 818 (-19 671) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -1,00 (-1,00) SEK.

Omräkning av teckningsoptioner med anledning av företrädesemission i Zaplox AB

Med anledning av den företrädesemissionen i Zaplox AB (publ) (”Bolaget”), som beslutades av en extra bolagsstämma den 9 november 2018 och därefter fulltecknades, har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för samtliga utestående teckningsoptionsprogram avseende teckningskurs och antal aktier.

Zaplox Virtual Kiosk

Zaplox utökar samarbetet och levererar till samtliga CABINN Hotels

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) har tecknat ett nytt avtal gällande leverans av Zaplox Mobile Kiosk till danska CABINN Hotels. Hotellkedjan väljer Zaplox kiosk-lösning för att kunna erbjuda sina gäster en snabbare och enklare incheckning där gästen själv kan skapa ett nyckelkort till hotellrummet. Avtalet omfattar samtliga befintliga och nya hotell på totalt 3788 rum. Zaplox Mobile Kiosk integreras med Oracle Opera PMS och ASSA ABLOY låssystem.