Posts

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 7 945 254,4 SEK, fördelat på totalt 39 726 272 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier (ZAPLOX BTA) sker på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under januari 2019.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare i företrädesemissionen och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Zaplox.

Ladda ner som PDF

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet avseende Zaplox företrädesemission kommer att finnas tillgängligt på Zaplox hemsida (www.zaplox.com), Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).Prospekt Zaplox

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Magnus Friberg
Tel: +46 (0)70 658 07 60
magnus.friberg@zaplox.com

Denna information
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018, kl. 15.00.

Ladda ner som PDF

Nyemission av aktier

Stämman beslutade om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att bolaget kommer genomföra en företrädesemission av högst 15 890 508 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 178 101,60 kronor, i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan.

Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen återkallade förslaget till riktad emission av teckningsoptioner, varvid stämman beslutade avföra beslutspunkten från dagordningen.

Lund i november 2018

Zaplox AB (publ)

STYRELSEN

Ladda ner som PDF

Ökande intresse från hotellen via partnersamarbeten

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

Nettoomsättningen uppgick till 198 (883) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 203 (-3 385) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,14) SEK.

Första nio månaderna (2018-01-01 – 2018-09-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 688 (2 511) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -21 953 (-11 083) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,92 (-0,56) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

• Zaplox AB förstärkte och utökade teamet med Patrik Lindeberg som Chief Operating Officer. Patrik Lindeberg ingår i Zaplox ledningsgrupp och kommer förutom att arbeta med fler och förbättrade kund- och partnerrelationer även vidareutveckla Zaplox leveransförmåga för en utökad skalbarhet. Patrik Lindeberg tillträdde den 1 oktober 2018.

Övriga händelser under tredje kvartalet 2018

• Zaplox AB har ingått ett avtal om patentlicensiering med Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Avtalet avser en global rättighet för Zaplox att utnyttja Ericssons patent avseende användning av t.ex. mobiltelefoner för vissa funktioner inom hotellindustrin. De finansiella effekterna av detta avtal bedöms f.n. ha en mycket begränsad effekt på Zaplox finansiella resultat både på kortare och längre sikt.

• Zaplox mobila gästresa är nu i kommersiell drift på ARLO Hotels i New York. Den välkända boutique-hotellkedjan i centrala New York kan nu erbjuda en mobil gästresa för sina hotell genom Zaplox Premium lösning med mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning inklusive betalning till sina gäster. Zaplox lösning integreras med låssystem från ASSA ABLOY Hospitality och Oracle Opera PMS och olika betalningsalternativ.

• Den första hotellkunden inom samarbetet med VisBook PMS har tecknat ett avtal om framtida användande av Zaplox lösningar.

• Zaplox deltog i Hospitality Industry Club CAMP i Stockholm och Köpenhamn.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Zaplox AB (publ) meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 48 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktie till kursen 3 kr. Emissionen är till cirka 87 % säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga ägare och nya investerare. Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier har aktieägarna kallats till extra bolagsstämma den 9 november 2018.

Övriga händelser efter periodens utgång

• Zaplox ingick avtal med Union Hotels i Ljubljana, Slovenien. Hotellet har valt Zaplox mobila gästresa med mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning inklusive betalning för sina 4 hotell med totalt 596 rum i centrala Ljubljana. Zaplox lösning integreras med låssystem från ASSA ABLOY Hospitality och med Oracle Opera PMS.

• Zaplox ingick avtal med 2Ten Hotel i Sibasa i Sydafrika för Zaplox SDK med mobila nycklar. Hotellet vill erbjuda sina gäster en snabbare och smidigare incheckning där gästen får en mobil nyckel för att öppna hotellrumsdörren. Zaplox lösning integreras med protel PMS och dormakaba låssystem.


VD Magnus Friberg kommentar:

Tredje kvartalet har utvecklats i både positiv och negativ riktning för Zaplox. Övergripande kan konstateras att några nya större kundaffärer inte ännu har blivit inkomstgenerande under kvartalet, samtidigt har antalet offert-

förfrågningar från hotell via partnerskap som tecknats under året ökat och vi upplever ett stort intresse för våra produkter vilket överträffat vår förväntan.

Kvartalets omsättning har påverkats av att det dragit ut på tiden att teckna någon av de affärer vi arbetar på. Fortfarande fluktuerar vår omsättning beroende av enskilda affärer och de engångsintäkter som de generar i startavgift, eftersom abonnemangsintäkterna, fortfarande är förhållandevis låga. Zaplox affärsmodell bygger till stor del på att abonnemangsintäkterna skall komma upp i volym eftersom dessa över tid skapar en stabilare intäktsbas när fler hotell blir aktiverade hos kunder som valt vår mobila gästresa.

I takt med att fler av våra hotellkunder aktiverar mobil in- och utcheckning och mobila nycklar så minskar beroendet av engångsintäkter vi får från enskilda installationer och anpassningar. När det gäller abonnemangsintäkterna ökade dessa något under tredje kvartalet genom att ytterligare hotell gick live med vår lösning dels inom WakeUp kedjan men även inom samarbetet med Porter & Sail. Detta kommer att fortsätta att öka under kommande kvartal. Numera kan även två ARLO Hotels i New York City, erbjuda sina gäster en mobil gästresa, och det handlar om mer än att kunna checka in och ut samt öppna sin dörr.

Det möjliggör också för hotellen att smidigt kunna öka servicen och merförsäljningen genom att erbjuda exempelvis rumsuppgraderingar och restaurangbokningar.

Varför står inte hotellen i kö för att införa den här typen av system? Hotellnäringen är generellt konservativ, men vi märker ett klart skifte. En naturlig förklaring till detta är att allt mer av människors vardag idag sköts via mobiltelefonen – inte minst det som har med resande att göra, som att boka flygbiljett, evenemang och taxi.

Men när nu hotellnäringen känner till denna utveckling, varför aktiverar man då inte sina mobilanpassade hotellrumslås och erbjuder en mobil gästresa? Förklaringarna är flera, men för att kunna erbjuda en mobil gästresa med incheckning, mobila nycklar, utcheckning och betalning av vistelsen i mobilen behöver hotellet integrera sitt affärssystem (PMS) och sitt låssystem, vilket kan kännas utmanande för många hotell. I samarbete med våra partners kan vi erbjuda rätt kompetens och de lösningar som hotellen behöver för att genomföra sin digitala förändring.

Vårt nära samarbete med olika partners har stor betydelse. I dagsläget har vi bland annat samarbetsavtal med

sju leverantörer av PMS-lösningar, exempelvis Oracle, protel och Maestro. Vi har enbart så här långt under 2018 tecknat avtal med fyra nya PMS partners som har totalt 1,6 miljoner hotellrum ansluta till sina system och allt fler affärer kommer via dessa samarbeten. Det ger oss stora möjligheter. Processen är igång, men det kommer att ta lite tid innan det tar riktig fart. Under kvartalet har vi också lagt kraft på att utbilda dessa partners, något som ger resultat, vilket inte minst syns i antalet offertförfrågningar som ökat under kvartalet. I dag tar det i snitt cirka 100 dagar från första kontakt till att vi har ett undertecknat kontrakt. Det är en halvering, då den här processen tidigare tog en bra bit över 200 dagar.

Vi har under tredje kvartalet fortsatt att bygga vår organisation för att vara bättre rustade i att bistå våra partners och ytterligare effektivisera vår produktutveckling. Det har resulterat i tre nya medarbetare – en Chief Operating Officer, en global produktchef och en försäljningsdirektör för Nordamerika.

Sammantaget är Zaplox väl positionerat då vi även har integrationer till tre av världens fyra största företag för hotell lås, dvs ASSA ABLOY Hospitality, dormakaba och SALTO Systems som tillsammans har ca 70 procent världsmarknaden.

Vårt partnersamarbete med Expedia och Hotels.com vidareutvecklas kontinuerligt när fler hotell ansluter sig och vill erbjuda mobila nycklar via Hotels.coms app. Idag har Hotels.coms app mer än 70 miljoner nedladdningar vilket skapar goda förutsättningar för nya affärsmöjligheter.

Så även om tredje kvartalet i år finansiellt inte alls levde upp till våra förväntningar så är vi mycket positiva inför framtiden. Zaplox position är stark för att ta tillvara möjligheterna vid hotellindustrins övergång till en mobil gästresa. För det vi håller på med är på väg att förändras från ”nice to have”, till ”need to have”.

Magnus Friberg
VD, Zaplox AB

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018.

Ladda ner som PDF

Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 48 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktie till kursen 3 kr. Emissionen är till cirka 87 % säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga ägare och nya investerare.

Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier kallas aktieägarna till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 9 november 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 2 november 2018, dels anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 5 november 2018. Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i den extra bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast fredagen den 2 november 2018. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Anmälan

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

 • via e-post till: bo-goran.jaxelius@zaplox.com
 • per brev till: Zaplox AB, Scheelevägen 17, 223 70, Lund

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.zaplox.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Val av en eller flera justeringspersoner.

4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5) Godkännande av dagordning.

6) Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

7) Beslut om företrädesemission enligt styrelsens förslag.

8) Framläggande av handlingar enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen.

9) Beslut om riktad emission av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag.

10) Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 15 890 508 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 178 101,60 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för tre (3) befintliga aktier teckna två (2) nya aktier. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För tecknade aktier ska fördelning ske enligt följande:

 • a) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; 
 • b) i andra hand till de som, före emissionsbeslutet, har ingått teckningsåtaganden utan stöd av teckningsrätter; 
 • c) i tredje hand till de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. 

2. För varje tecknad aktie ska erläggas tre (3) kronor.
3. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 16 november 2018. 
4. Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 19 november 2018 till och med den  3 december 2018.
5. Betalning för aktier ska ske senast den 13 december 2018.
6. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden för betalningen.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats. 
8. Styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. 

Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner 

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare föreslår styrelsen stämman att besluta om en riktad emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 400 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på Nasdaq First North officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar med början den 26 oktober 2018 (”Beräkningsperioden”), dock lägst kvotvärdet.
 2. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 december 2021 till och med den 30 december 2021.
 3. För varje teckningsoption ska erläggas en marknadsmässig premie att fastställas av styrelsen baserad på Black-Scholes optionsprismodell, varvid (i) den underliggande aktiens värde ska utgöra den volymviktade aktiekursen enligt punkt 1 ovan, (ii) volatiliteten ska vara den förväntade volatiliteten för aktien under teckningsoptionernas löptid (som beräknas och fastställs av en från bolaget oberoende optionsexpert) och (iii) som riskfri ränta ska vid beräkningen användas räntan på statsobligationer med en löptid motsvarande teckningsoptionernas löptid.
 4. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett incitamentsprogram till anställda.
 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet och betalning för teckningsoptionerna ska ske senast den 30 november 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 6. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.
 7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

Övrigt

Styrelsens fullständiga beslut tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med 26 oktober 2018. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.zaplox.com och kommer även att läggas fram på bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress.

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 23 835 764 aktier motsvarande 23 835 764 röster.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Sedermera Fondkommission är Certified adviser för Zaplox AB (publ).

* * * * *

Lund den 17 oktober 2018

Styrelsen i Zaplox AB (publ)

Ladda ner som PDF

Zaplox AB (publ) (“Zaplox”) is announcing the recruitment of Patrik Lindeberg as Chief Operating Officer (COO). Patrik Lindeberg will commence the newly added position in October 2018.

During 2018 Zaplox has according to plan reinforced the organization with the purpose of continuing a rapid growth within both product and sales. The company is now expanding with a newly added COO role and has recruited Patrik Lindeberg. Patrik Lindeberg will be joining the Zaplox executive team and will work on expanding and improving customer and partner relations as well as further develop Zaplox capacity to deliver a scalable solution.

Patrik Lindeberg recently held the role of COO at Precise Biometrics where he was responsible for global sales and products. He has previously been head of R&D and CTO at the same company. Lindeberg has also been active in various different positions at Teleco Mobile and Obigo. Patrik Lindeberg will add extensive knowledge from both strategic and operative management roles at international companies, where he has held commercial as well as technical responsibilities.

“Patrik Lindeberg has extensive experience and knowledge within the assigned role, now established with the aim of keeping a high expansion pace. Patrik will provide important knowledge and experience in our continuous development and I would like to take the opportunity to welcome him to the team”, comments Magnus Friberg, CEO at Zaplox.

“I am convinced that mobile check in/out and mobile keys will be in every hotel guest’s hand within a near future. I am very excited to be a part of the journey Zaplox has embarked on and I hope to contribute with my experiences from the international mobile and software industry”, comments Patrik Lindeberg.

 

For more information, please contact:

Magnus Friberg, CEO

Email: magnus.friberg@zaplox.com

Phone: +46 706 58 07 60

Alternatively: ir@zaplox.com

 

About Zaplox

Zaplox helps hotels and vacation homes to create a modern and profitable mobile guest experience. Zaplox is a market innovator in mobile key services for the global hotel market with a total market potential of 20 million hotel rooms. Zaplox works worldwide and offers a turnkey platform for a true Mobile Guest Journey including a mobile key application to handle the guest’s hotel stay. With the help of mobile technology, Zaplox offers an added value by providing the hotels with a better way to check in and check out, as well as distributing mobile keys to the hotel rooms directly to the guest’s mobile phones. The system saves time and costs and gives the hotel a direct communication channel with the guests and the opportunity to generate additional revenue.

 

Zaplox works on all major smartphone platforms, supports locks and hotel systems and replaces or co-exist with keyboards, code locks, and physical keys. The Zaplox system has been in commercial use since 2011 in the delivery of more than 2 million guest nights. Zaplox was founded in 2010 at Ideon Science Park Lund, Sweden, and has offices in Europe and in the US. Zaplox share is listed on Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission has been appointed Certified Adviser for Zaplox.

Under 2018 har Zaplox planenligt förstärkt organisationen i syfte att kunna fortsätta en snabb tillväxt både på produkt- och säljsidan. Bolaget utökar nu organisationen ytterligare med en nyinrättad tjänst som COO och har rekryterat Patrik Lindeberg för denna tjänst. Patrik Lindeberg kommer ingå i Zaplox ledningsgrupp och kommer förutom att arbeta med fler och förbättrade kund- och partnerrelationer även vidareutveckla Zaplox leveransförmåga för en utökad skalbarhet. 

Patrik Lindeberg kommer senast från rollen som COO på Precise Biometrics där han varit globalt ansvarig för sälj- och produktledningen. Han har där också tidigare varit ansvarig för R&D samt CTO. Lindeberg har även varit verksam i olika roller på Teleca Mobile och Obigo. Patrik Lindeberg kommer därmed att bidra med lång och bred erfarenhet från både strategiska och operativa managementroller inom internationella företag, där han har haft både kommersiella och tekniska ansvarsområden.

”Patrik Lindeberg har gedigen erfarenhet och kunskap inom den funktion vi nu har inrättat i syfte att hålla en hög expansionstakt. Patrik kommer därmed att bidra med viktig kompetens och erfarenhet i vår fortsatta utveckling och jag vill passa på att hälsa honom varmt välkommen i teamet”, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.

”Jag är övertygad om att in- och utcheckning i mobilen och mobila nycklar kommer finnas i var hotellgästs hand inom en snar framtid. Det ska bli otroligt spännande att vara en del av den resa Zaplox kommer göra inom detta område och jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från bland annat mobil- och mjukvaruindustrin i internationell miljö”, kommenterar Patrik Lindeberg.

Ladda ner som PDF

Andra kvartalet för koncernen (2018-04-01 till 2018-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 013 (870) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 615 (-4 528) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,23) SEK

• Likvida medel uppgick till 21 182 (46 725) KSEK vid kvartalets utgång

• Soliditeten uppgick till 75 (88) %.

Första halvåret för koncernen (2018-01-01 till 2018-06-30)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 490 (1 630) KSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -14 728 (-7 693) KSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -0,62 (-0,39) SEK.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

• I april ingicks partneravtal med danska Via System A/S som ingår i en av Skandinaviens ledande leverantörer av affärssystem till hotell. Avtalet innebär att Zaplox lösning integreras till Picasso PMS och att Via System A/S ska marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina cirka 850 hotellkunder med cirka 60 000 rum i Skandinavien.

• I maj ingick Zaplox ett partneravtal med VisBook AS som innebär att Zaplox lösning integreras till VisBook AS PMS och att VisBook-koncernen ska marknadsföra och sälja Zaplox lösning till sina cirka 700 hotellkunder med cirka 70 000 rum i sju länder.

• I juni ingicks partneravtal med protel Hotelsoftware GmbH (”protel”) – en globalt ledande leverantör av PMS-system till hotell. Partneravtalet innebär att Zaplox lösning integreras i protels app och skall säljas via deras distributörsnätverk omfattande ca 90 länder. Avtalet innebär att Zaplox lösning säljs och marknadsförs till cirka 14 000 hotellkunder med cirka 1,4 miljoner hotellrum.

Övriga händelser under det andra kvartalet 2018

• Samarbete ingicks med Northwind Canada Inc., som säljer affärssystemet Maestro för hotell. Därmed erbjuds Zaplox lösning till deras cirka 800 hotellkunder med cirka 80 000 rum, framför allt i Nordamerika. I samband med att partnersamarbetet inleddes medverkade Zaplox på Maestro Partner Conference i Toronto.

• Tillsammans med ASSA ABLOY Hospitality medverkade Zaplox i april 2018 på National Indian Gaming Association (NIGA) Conference i Las Vegas, USA där Zaplox lösning för in- och utcheckning med mobila nycklar demonstrerades.

• På årsstämman i april valdes Linda Vallner och Håkan Morän till nya styrelseledamöter i Bolaget. Linda Vallner har cirka 15 års erfarenhet från ledande positioner inom hospitality-branschen. Håkan Morän har lång erfarenhet i företagsledande poster från IT- och teknikorienterade bolag. Samtidigt lämnade Lars Tilly och Martin Gemvik styrelsen.

• I maj valde Zaplox befintliga kund Arp-Hansen Hotel Group att teckna ytterligare ett avtal och att även införa Zaplox lösningar på sina fyra Wakeup Copenhagen Hotels med cirka 1 900 rum i Danmark.

• Genom partnern Via Systems A/S ingick Zaplox avtal med Charlottehaven i Danmark, avseende Bolagets nya tjänst Zaplox Traveler, som möjliggör att flera hotell samtidigt kan erbjuda en mobil gästresa i samma app och därmed får hotellen ett enklare och mer kostnadseffektivt arbete.

• I juni ingicks avtal med Thunder Valley Casino Resort i Kalifornien. Avtalet ger Thunder Valley Casino Resort möjlighet att erbjuda sina gäster incheckning, mobil nyckel och utcheckning samt erbjudanden och anpassad information direkt till gästens mobil vid rätt tillfälle.

• Danska Odense Sport & Event A/S valde Zaplox Mobile Kiosk för att kunna erbjuda sina gäster möjligheten att på egen hand checka in och checka ut samt att ställa ut ett nyckelkort vid ankomst till nya Hotel Odeon.

• I delårsrapporten för första kvartalet konstaterade styrelsen och bolagsledningen för Zaplox att bolaget troligen inte kommer att uppnå ett positivt kassaflöde på månadsbasis under 2018.

• Under slutet av juni medverkade Zaplox vid Hospitality Industry Technology Exposition and Conference (HITEC®) i Houston, USA. HITEC® är världens största mässa för tekniklösningar till hotellbranschen som erbjuder en kombination av högkvalitativ utbildning och en presentation av de senaste industriprodukterna och tjänsterna från över 365 företag världen över.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Magnus Friberg kommentar:

Zaplox andra kvartal i år har präglats av flera viktiga framsteg för att lägga den grund som skapar förutsättningar för en stabil tillväxt. Vi följer i stort sett vår plan, som till stor del bygger på att våra löpande – så kallade repetitiva – månatliga intäkter ska öka i stadig takt. Hittills har våra intäkter i huvudsak utgjorts av engångsintäkter i form av startavgifter.

Samarbetsavtal och partnerskap är en bärande del för att vi ska få global spridning av vår lösning för den mobila gästresan. En lösning som vi bedömer ligger längst fram i världen. Under andra kvartalet ingick vi flera viktiga partnerskap och tecknade kundavtal som vi är övertygade om väsentligt förbättrar möjligheterna att ta oss in i nästa fas som innebär stabila och snabbt växande intäkter.

Under det andra kvartalet ingicks samarbetsavtal med fyra etablerade leverantörer av affärssystem för hotell, så kallade Property Management System (PMS). Det första ingicks med nordamerikanska Northwind Canada, som marknadsför sitt system Maestro. Därtill har vi under perioden även ingått partneravtal med Via System, VisBook och protel. Via System ingår i den danska AK Techotel-gruppen och är en av Skandinaviens ledande leverantörer av affärssystem (Picasso PMS) till hotell. VisBook har sitt säte i Norge och har cirka 700 hotellkunder i sju länder. Protel är en globalt ledande leverantör av affärssystem till hotell med säte i Tyskland. Bolaget är representerat över hela världen med ett tätt nätverk av samarbetspartners i över 90 länder.

Partnerskap med PMS-leverantörerna är ett viktigt utvecklingssteg för oss. Med dessa starka aktörer som säljpartners kan vi kostnadseffektivt nå fler kunder och göra det enklare för hotell givet deras befintliga PMS-system att välja Zaplox. Partnerskapen gör det möjligt att erbjuda vår mobila gästresa som en integrerad lösning till de kunder som redan använder våra samarbetspartners PMS-system. Protel, Visbook och Via System driver aktivt försäljningen av våra lösningar i egen regi och skapar således bättre förutsättningar för snabbare tillväxt i vår kundbas.

Antalet hotell som använder våra lösningar ökar kontinuerligt. Arp-Hansen Group (”Arp-Hansen”), Charlottehaven, Thunder Valley Casino Resort samt Odense Sport & Event har under kvartalet valt vår lösning. Att dessa bolag ingått avtal med oss bekräftar styrkan i vår lösning, som möjliggör sänkta kostnader, ökade intäkter och nöjdare hotellgäster som slipper köa vid in- och utcheckning och får tillgång till mobil nyckel m.m. Det nya avtalet med Arp-Hansen omfattar Wakeup Copenhagen Hotels nuvarande fyra hotell med 1 900 rum i Köpenhamn och Århus. Avtalet med Charlottehaven och Odense Sport & Event i Danmark är ett resultat av det nya partneravtal som vi ingick med Via System. Att vi även ingått avtal med Thunder Valley Casino Resort i Kalifornien är glädjande och kan potentiellt ge oss fotfäste på den stora Kasino-marknaden i USA.

Under perioden har vi även utvecklat vår produktportfölj och lanserat två nya produkter, Zaplox GO och Zaplox Traveler. Zaplox Traveler är en så kallad community-app, som ansluter flera hotell i en och samma app där de kan dra nytta av tillgängliga tjänster som mobil in- och utcheckning, mobila nycklar, betalning och erbjudanden. Fördelen för anslutna hotell är att de inte behöver lansera en egen app utan snabbt och enkelt kan erbjuda en mobil gästresa, vilket ger snabbare time-to-market både för hotellet och Zaplox. Zaplox GO, är en enklare produkt för en mobil gästresa, integrerad med hotellets låssystem men inte med PMS-systemet, vilket ger en snabbare implementationsprocess. Båda produkterna öppnar upp möjligheten för hotellet att stärka sin relation till sina gäster, öka effektiviteten och skapa starkare gästlojalitet.

Förutom att vi under kvartalet har stärkt vår position på marknaden ytterligare genom ökat antal kunder och samarbetspartners så ser vi också ett accelererande intresse från både hotellkunder och PMS-partners som har upptäckt potentialen i våra lösningar och de möjligheter som finns i att erbjuda en modern, smidig och effektiv mobil gästresa. Intäkterna har inte kommit lika fort som vår tidigare bedömning var, men vi är dock lika övertygade som tidigare om intäktspotentialen för bolaget på lång sikt. Vi blir dagligen bekräftade om den nytta som Zaplox lösningar skapar. Zaplox affärsprocess ser lite förenklat beskrivet ut som följer. När kundavtal signerats så genereras normalt en första engångsintäkt i form av startavgifter. Därefter sker implementationen av vald lösning tillsammans med kunden och inblandade lås- och PMS-företag m fl. Därefter testkörs och trimmas de nya processerna ofta under en period med något eller några pilothotell och därefter sker den stora utrullningen inom hotellkedjan, vilket då även innebär att de löpande månatliga intäkterna börjar genereras utifrån hur kunder väljer att skala upp den färdiga lösningen.

Avslutningsvis kan jag även nämna att vi följer vår plan avseende att utveckla organisationen, och rekryteringar pågår främst inom funktionerna för sälj, produkt och projektledning.

Magnus Friberg,
VD, Zaplox AB

För fullständig delårsrapport, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com) alternativt bifogad fil.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018.

Ladda ner som PDF

Protel, med säte i Tyskland, är representerat över hela världen med ett tätt nätverk av samarbetspartners i över 90 länder. Totalt använder fler än 14 000 hotell Protels lösningar. Partnerskapet innebär att Protel kommer att kunna erbjuda Zaplox mobila gästresa som en integrerad lösning till dessa cirka 14 000 hotell. Protels anslutna hotell, med uppskattningsvis cirka 1,4 miljoner rum, kan därmed genom Zaplox lösning tillhandahålla mobila nycklar samt in- och utcheckning via mobilen till sina gäster. Genom avtalet levererar Zaplox sitt Software Development Kit som integreras i Protels app. Zaplox ansvarar för implementation till de nya hotellen. Därtill kan Zaplox även leverera sin lösning genom Zaplox Mobila Kiosk, vilket är ett alternativt sätt för hotell att erbjuda mobil incheckning och utcheckning där gästerna erbjuds mobila eller fysiska nycklar vid ankomst.

”Protel är en ledande aktör inom affärssystem i hotellbranschen och således en viktig partner som vi nu utökar vårt partnernätverk med. Genom avtalet kommer vår lösning att marknadsföras och säljas till cirka 14 000 hotell och vi utökar därmed vår närvaro och position på marknaden – något som såklart är betydelsefullt för oss. Genom partnerskapet öppnas nya affärsmöjligheter och förhoppningen är att samarbetet innebär en betydelsefull ökning av antalet användare av vår lösning, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox.    

Mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning är centrala delar i en mobil gästresa. Idag bokas cirka 50 procent av alla resor via mobilen och det är ett naturligt steg för gästen att fortsätta att använda mobilen för att checka in på hotellet, öppna dörren med nyckeln i mobilen samt att checka ut och betala sin vistelse.

Om Protel Hotelsoftware GmbH

Protel erbjuder teknik och servicelösningar uteslutande för hotellbranschen och är en av de mest erfarna och framgångsrika leverantörerna av avancerade affärssystem så kallade PMS. Protels flexibla och skalbara programvarulösningar täcker såväl installation på plats, webbaserat eller som hybridlösning över hela branschspektrum, från små oberoende hotell till globala hotellkedjor. I över 90 länder runt om i världen bekräftar Hotell Management skolor Protels högkvalitativa kompetens och tillförlitlighet.

*PMS – Property Management System

Ladda ner som PDF