Posts

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Mellan 18 juni – 2 juli 2020 genomförde Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader. Denna företrädesemission har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Zaplox BTA (betalda tecknade aktier) är den 31 juli 2020. Stoppdag hos Euroclear är den 4 augusti 2020 och aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 6 augusti 2020. Aktiekapitalet uppgår efter registrering av företrädesemissionen till 11 917 881,60 SEK, fördelat på totalt 119 178 816 aktier.

Selling Agent, emissionsinstitut och legal rådgivares
Arctic Securities AS filial Sverige är Selling agent och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Zaplox AB i samband med företrädesemissionen.

 För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett Software Development Kit (SDK) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, Zaplox Premium som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app och en kiosklösning för självbetjäning för en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Zaplox. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zaplox kommer att ske genom det memorandum som Zaplox beräknar kunna offentliggöra omkring den 16 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om emissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 2 juli 2020 avslutades teckningstiden i den företrädesemission som Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 7 maj 2020. Utfallet visar att 76 706 290 aktier motsvarande cirka 96,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 176 105 147 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter vilket innebär att företrädesemissionen tecknades till cirka 318,2 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK. Emissionsgarantin har således inte tagits i anspråk.

De som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i informationsmemorandumet. Meddelande om tilldelning för sådan teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar Zaplox aktiekapital med 7 945 254,40 SEK, från 3 972 627,20 SEK till 11 917 881,60 SEK, genom nyemission av 79 452 544 aktier från 39 726 272 aktier till 119 178 816 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. De som tecknat aktier inom ramen för företrädesemissionen kommer erhålla BTA (betalda tecknade aktier). Efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att bokas om till aktier, vilket beräknas ske vecka 31 2020. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market.

VD Magnus Friberg: ”Vi vill tacka samtliga som deltagit i företrädesemissionen. Med en stärkt finansiell position kan vi ta tillvara på hotellindustrins ökade digitaliseringstakt och behov av kontaktfria mobila lösningar för bättre gästsäkerhet samt flytta fram Zaplox marknadsposition i Europa och Nordamerika.”

Selling Agent, emissionsinstitut och legal rådgivare

Arctic Securities AS filial Sverige är Selling Agent och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Zaplox AB i samband med företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020. 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732


Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Zaplox. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zaplox kommer att ske genom det memorandum som Zaplox beräknar kunna offentliggöra omkring den 16 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om emissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Zaplox AB:s (publ) Chief Financial Officer (CFO) Bo-Göran Jaxelius har sagt upp sig från sin anställning för att anta nya utmaningar. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om 3 månader för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny CFO tillträder.

Bo-Göran Jaxelius har varit CFO för Zaplox sedan augusti 2017.

“Bo-Göran har under sin tid på Zaplox positivt bidragit till utvecklingen av Zaplox. Jag vill varmt tacka honom för sin tid och insats i Zaplox utveckling och önska honom all lycka och framgång med sina nya utmaningar. En process för att rekrytera en ny CFO kommer inledas omgående,” säger Magnus Friberg, VD Zaplox

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox 
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 18 juni till och med den 2 juli 2020.

Årsstämman beslutade den 9 juni 2020 att genomföra nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 16 juni 2020 berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie.

Företrädesemissionen om cirka 19,9 MSEK är säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 16,9 MSEK, motsvarande cirka 85 procent av företrädesemissionen. Teckningsåtaganden uppgår till cirka 12,0 MSEK (cirka 61 procent) från huvudsakligen aktieägare i Bolaget, däribland Bolagets huvudägare LMK Forward AB och LMK Stiftelsen (4,5 MSEK) och Marknadspotential AB (4,6 MSEK). Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 4,8 MSEK, motsvarande cirka 24 procent av företrädesemissionen. Viss del av teckningsåtagandena förutsätter övertagande av teckningsrätter. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader.

Informationsmemorandumet avseende företrädesemissionen finns idag tillgängligt på Bolagets hemsida (www.zaplox.com) och på Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder.

Tryckt informationsmemorandum och anmälningssedlar kan kostnadsfritt erhållas via e-post; subscription@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm.

Tidsplan för företrädesemissionen

16 juni 2020                    Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen

18 juni – 2 juli 2020         Teckningsperiod

18 – 30 juni 2020            Handel med teckningsrätter

18 juni 2020 (tillsvidare)  Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen

Omkring 9 juli 2020         Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen

 Selling Agent, emissionsinstitut och legal rådgivare
Arctic Securities AS filial Sverige är selling agent och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Zaplox AB i samband med företrädesemissionen.

200616_Zaplox_Informationsmemorandum_Juni_2020_1

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60,
Alternative: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Zaplox. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zaplox kommer att ske genom det memorandum som Zaplox beräknar kunna offentliggöra omkring den 16 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om emissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

 

Idag, den 9 juni 2020, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 • Fastställande av Årsredovisning, resultatdisposition samt ansvarsfrihet.
  Stämman beslutade att fastställa balansräkning och resultaträkning enligt Årsredovisning 2019 för Zaplox AB och koncernen, samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 450 000 kronor genom 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

  Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 • Val av styrelse och revisionsbolag
  Stämman beslutade att Jonas Edelswärd, Even Frydenberg, Örjan Johansson och Håkan Morän omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Svante Bengtsson nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande nyvaldes Even Frydenberg. Stämman beslutade vidare att bolagets revisor MAZARS AB, med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
 • Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust
  Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 3 972 627,20 kronor. Minskning av aktiekapitalet ska ske för att täcka den ansamlade förlusten. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
 • Beslut om ändring av bolagsordningen
  Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor samt bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.
 • Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
  Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission. Genom företrädesemission kan bolagets aktiekapital öka med högst 7 945 254,40 kronor genom nyemission av högst 79 452 544 aktier till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 19 863 136 kronor.

  Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen den 16 juni 2020 är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

  1. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
  2. i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
  3. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 18 juni 2020 till och med den 2 juli 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust.

 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 15 000 000 stycken. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

  Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital och för att kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget.

  I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.

 • Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.zaplox.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox funktionalitet till sin befintliga hotellapp, eller välja Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app, eller en kiosklösning för självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Aktieägare representerande cirka 45 procent av rösterna i bolaget har meddelat att förslag till årsstämman den 9 juni 2020 avseende styrelse och styrelsearvodering ändras i enlighet med nedanstående.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (dagordningspunkt 10)
Aktieägare representerande ca 45 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (dagordningspunkt 11)
Aktieägare representerande ca 45 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 450 000 kronor genom 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Val av styrelse och revisionsbolag (dagordningspunkt 12)
Aktieägare representerande ca 45 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Jonas Edelswärd, Even Frydenberg, Örjan Johansson och Håkan Morän omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Svante Bengtsson nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås nyval av Even Frydenberg.

Svante Nilo Bengtsson är VD för Marknadspotential AB som långsiktigt investerar i hel- och delägda rörelsedrivande bolag däribland Zaplox AB. Efter ekonomexamen i London 2001 arbetade han internationellt under fyra år. På plats i Asien, Europa och Nordamerika producerade Svante, tillsammans med hans team, ekonomiska rapporter som publicerades som specialbilagor i bl a. New York Times och Time Magazine. Efter ett par år som arbetande delägare i en internetstartup återvände han till Sverige och började jobba heltid för familjebolaget Marknadspotential AB. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Liljeholmens Stearinfabriks AB, Prolog Aktiebolag, Midway Holding Aktiebolag, ALG Holding AB och Solbacken Park AB. Styrelseledamot och VD i Marknadspotential Aktiebolag och Fair and Square Equity AB.

 För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Första kvartalet för koncernen (2020-01-01 till 2020-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 632 (945) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 268 (-7 778) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,18 (-0,20) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 762 (-9 354) KSEK
 • Likvida medel uppgick till 4 727 (42 984) KSEK vid kvartalets utgång.
 • Soliditeten** uppgick till 65 (83) %.

 * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 39 726 272 aktier. **Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 Zaplox och ALICE utökar partnerskap och levererar gäst app för marknadsledande hotellplattform.
Avtalet innebär att ALICE anlitar Zaplox för utveckling och implementation av ALICE nya gäst app som kopplas till ALICE plattform, som skall erbjudas till ALICE ca 2 500 hotellkunder först i USA och Europa samt med möjlighet att utöka även till Latinamerika. Zaplox har rätt att erbjuda uppgraderingar med Zaplox gästresa med mobil incheckning och mobila nycklar till de kunder som har köpt den av Zaplox levererade ALICE app.

Övriga händelser under första kvartalet 2020

Zaplox tecknar avtal med Icelandair Hotels Group för leverans av populära Zaplox Kiosk
Icelandair Hotels Group (publ) tecknar avtal för för Zaplox Kiosk. Avtalet gäller totalt 1 162 rum fördelat på 10 av Icelandairs hotell på Island. Icelandair Hotels ska med hjälp av Zaplox Kiosk erbjuda sina gäster att checka in vid en självbetjäning kiosk vid ankomst till hotellet. Zaplox Kiosk integreras här med Oracle Opera PMS och låssystem från SALTO Systems och ASSA ABLOY Global Solutions.

Zaplox och SkiStar utökar samarbetet med ny integration för uppskattad mobil gästresa
SkiStar AB (publ) signerar ett nytt avtal gällande ytterligare en låsintegration till Zaplox SDK för ASSA ABLOY Global Solution låssystem. SkiStar hanterar idag ca 6 500 stugor. Zaplox mobila nyckellösning ingår redan idag i SkiStars mobila gästresa och den nya integrationen möjliggör att de stugor som har mobilanpassade lås från ASSA ABLOY Global Solutions kan öppnas med en mobil nyckel från Zaplox.

Zaplox levererar mobila nycklar till Talking Stick Resort i Scottsdale, Arizona.
Zaplox ska leverera mobila nycklar inom ramen av sitt partnerskap med Agilysys till Talking Stick Resort in Scottsdale, Arizona. Talking Stick Resort har 497 rum och är en AAA Four Diamond Resort med en lång rad av utmärkelser både som hotell och kasino. Zaplox SDK integreras med Agilysys PMS Visual One och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Information om framtida kapitalbehov
Zaplox kommunicerade att enligt styrelsens och bolagsledningens bedömning befinner sig Zaplox i en positiv trend med ett kontinuerligt växande antal kunder och implementationer vilket också medför ökande intäkter, men ökningen tar längre tid än vad som tidigare förväntats på grund av COVID-19. Trots antalet nya avtal meddelar bolaget att verksamheten kommer att kräva ytterligare kapitalinjektion för att kunna fortsätta sin tillväxt. Zaplox befinner sig i en position där det enligt bolagsledningens och styrelsens bedömning kommer at uppstå ett kapitalbehov i slutet av Q2-2020 för att täcka bolagets kostnader. Styrelsen har därför föreslagit en företrädesemission om ca 19,9 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Zaplox byter Certified Adviser
Zaplox meddelar att bolaget har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG) avseende tjänsten som Certified Adviser SKMG tillträdde den 6 april 2020.

COVID-19 påverkan på Zaplox verksamhet och marknad
Zaplox meddelar att COVID-19 påverkar hotellbranschen hårt då många hotell har varit stängda eller fortsatt öppna men med mycket låg beläggningsgrad under mars och april månad. För Zaplox har flera pågående leveransprojekt tillfälligt pausats, några kunder har fortsatt med sina projekt, medan flera aviserat att starta upp igen i maj. Samtidigt så förväntas pandemin accelerera hotellbranschens digitaliseringstakt markant, då ökade krav på gästsäkerhet och kostnadseffektivitet prioriteras. Zaplox ser redan nu en ökad efterfrågan för kontaktfri in- och utcheckning och mobila nycklar både från hotell och partners.

Zaplox offentliggör företrädesemission om ca 19,9 MSEK säkerställd till 85 procent varav 61 procent teckningsåtaganden.
Zaplox styrelse har beslutat om en nyemission om cirka 19,9 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden om sammanlagt 16,9 MSEK motsvarande ca 85 procent av företrädesemissionen. Styrelsens beslut förutsätter godkännande vid årsstämman den 9 juni 2020.

Övriga händelser efter periodens utgång

Zaplox signerar avtal för mobil gästresa med La Cantera Resort & Spa i Texas
La Cantera Resort & Spa i San Antonio, USA signerar avtal för Zaplox mobila gästresa med mobil in- och utcheckning, mobila nycklar och betalning. La Cantera har 496 rum och är en AAA® Four Diamond lyx resort i Texas. Zaplox mobila gästresa integreras här med Oracle Opera affärssystem, låssystem från dormakaba och betalningssystem från Shift4.

Hotel Hugo i New York väljer Zaplox för kontaktfri incheckning och mobil nyckel
Zaplox signerar avtal med Hotel Hugo i New York, USA för Zaplox gästresa med mobil in- och utcheckning och mobila nycklar. Välkända Hotel Hugo har 122 rum och är ett uppskattat hotell på Manhattan. Zaplox kontaktfria, mobila gästresa integreras med Oracle Opera affärssystem, låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och ALICE Hotel Operations Platform.

VD har ordet

Första kvartalet har präglats av COVID-19 pandemin och dess påverkan på hotellbranschen då många hotell har varit stängda eller fortsatt öppna men med mycket låg beläggningsgrad under senare delen av kvartalet. För Zaplox har flera pågående leveransprojekt tillfälligt pausats, några kunder har fortsatt med sina projekt, medan flera aviserat att starta upp igen i maj. Samtidigt så förväntas pandemin accelerera hotellbranschens digitaliseringstakt markant, då ökade krav på gästsäkerhet och kostnadseffektivitet prioriteras. Vi ser redan nu en ökad efterfrågan för kontaktfri in- och utcheckning och mobila nycklar både från hotell och partners.

Vi vet redan idag att COVID-19 pandemin kommer att ha en långsiktig inverkan på hotellbranschen och fortfarande är många hotell stängda, men samtidigt ser vi ett större fokus i branschen för digitalisering och en ökad efterfrågan på en mobil gästresa. Så när nu hotellen ska starta upp sin verksamhet igen så ska de leverera samma tjänster och kvalitet som tidigare, men med andra förutsättningar och sannolikt med reducerad personal. Resenärers krav på förebyggande åtgärder för minskad smittspridning i flygplan och hotell, kostnadseffektivt resande och hög gästsäkerhet kommer också öka. Synen på kontaktfri in- och utcheckning och mobila nycklar som ”nice-to-have” förändras till ”need-to-have¨.

Framförallt märker vi en markant ökad efterfrågan i Nordamerika på våra lösningar både från hotell och partners, där flera avtal har signerats bara de senaste veckorna. Dessutom är det så att många av de hotell som har dragit ner på personal inte kommer att återgå till samma personalstyrka som tidigare vilket innebär att de behöver moderna hjälpmedel för att hantera huvudprocesserna på hotellet såsom in- och utcheckning.

Det är en förändring som drivs av branschens mål att generera gästbokningar och hotellgästernas behov av att kunna välja en kontaktfri in- och utcheckning med en mobil nyckel, utan att behöva trängas i kön till receptionen med andra gäster, samtidigt som gästen slipper hantera hotellets nyckelkort. Att Zaplox lösning även kan ge sänkta kostnader för personal i receptionen ökar ytterligare på intresset för våra tjänster i en utmanande framtid för hotellindustrin.

Vi kan förstås inte förutspå när pandemins påverkan på hotellmarknaden klingar av men vi känner oss helt övertygade om att Zaplox svarar upp väl mot hotellens förväntade krav på ett smidigare och säkrare sätt att checka in på ett hotell med låg risk för smittspridning samtidigt som hotellen arbetar med en kostnadseffektivare process för att checka in sina gäster. Många hotell inser att de måste agera nu och förbereda möjligheten för sina gäster att slippa trängas och stå i kö vid incheckning för att attrahera gäster efter pandemin. Den amerikanska hotellbranschens intresseorgan (AHLA) har officiellt definierat kontaktfri incheckning som en riktlinje för hotell i Nordamerika. Gästsäkerhet är högt prioriterat hos hotellen både i Europa och Nordamerika och kommer bli avgörande för hotellens konkurrenskraft, vilket är mycket positivt för Zaplox.

Under första kvartalet har vi ytterligare anpassat vår personalstyrka inom produktutveckling, då vi slutförde en ny produktgeneration runt årsskiftet 2019/2020 och nu kan öka fokus på leverans och försäljningsarbete. Vi har också agerat för att parera en förväntad temporärt lägre marknadsefterfrågan pga. COVID-19. Vi ställer nu om till en mer dynamisk resursstruktur där vi i ökad grad använder oss av externa resurser där vi har möjlighet att skala upp och resursallokera efter resursbehov.

Zaplox och våra partners agerar på samma hotellmarknad och de har naturligtvis också påverkats av pandemin, samtidigt så har säljaktiviteten ökat markant under andra kvartalet. Partnernätverket vittnar om en hög efterfrågan på kontaktfria lösningar för in- och utcheckning och refererar många prospekts direkt till Zaplox för en direkt försäljning. Utvecklingen av den nya gästappen enligt Zaplox avtal med ALICE för utvecklingen av ALICE gäst app pågår för fullt och flertalet Alice kunder väntar på att starta implementation av gäst appen.

 Zaplox produktportfölj innehåller bl.a. en kiosklösning för självincheckning, där gästen själv ställer ut sitt fysiska nyckelkort för åtkomst till hotellrummet och kan hantera betalning av sin vistelse direkt i kiosken vid utcheckning. Under första kvartalet valde Icelandair Hotel Group denna lösning för sina hotell på Island i ett avtal som inkluderar 10 hotell och 1 162 dörrar. En av Zaplox först kunder SkiStar valde att återigen utöka sin befintliga lösning med mobila nycklar genom att addera en ny låsintegration och vårt framgångsrika partnersamarbete med Agilysys genererade ett nytt avtal med Talking Stick Resort i USA, med 497 dörrar för mobila nycklar i Agilysys app rGuestExpress.

För att skapa bättre förutsättningar och bibehålla konkurrenskraften i Zaplox produkter och integrationer samt utöka våra partnersamarbeten offentliggjorde vi en till 85% säkerställd företrädesemission om ca 19,9 MSEK den 7 maj 2020. Genom företrädesemissionen uppskattar vi att vi kan säkerställa kapitalbehovet minst 12 månader framåt och fortsätta utveckla vidare vårt partnernätverk genom gemensamma sälj- och marknadsföringsinsatser i Europa och Nordamerika och därigenom öka tillväxten för Zaplox.

Magnus Friberg
VD, Zaplox AB

Zaplox AB – delårsrapport Q1 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Rapport publicerad den 19 maj 2020 08:00 CET.

Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig för nedladdning på Zaplox hemsida 200519 Zaplox Årsredovisning 2019.

Årsredovisningen finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls som tidigare meddelats den 9 juni 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Zaplox AB (publ) informerar härmed om att en större transaktion har skett mellan två av bolagets huvudägare. Marknadspotential AB har förvärvat en större del av Mankel Family Office GmbH:s aktier i Zaplox AB under maj månad. Hans Gummert som representerat Mankel Family Office GmbH i styrelsen har i samband med detta meddelat att han begärt eget utträde ur Zaplox styrelse.

”Vi i styrelsen vill uttrycka vår uppskattning till Hans för hans bidrag i styrelsearbetet under 6 års tid” säger Jonas Edelswärd, styrelseordförande.

Inför den kommande årsstämman som hålls 2020-06-09 har kallelse tidigare publicerats där huvudägarnas föreslag till ny styrelse presenterats. Därmed kommer en plats i styrelsen vara vakant fram till årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 08:00

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox funktionalitet till sin befintliga hotellapp, eller välja Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app, eller en kiosklösning för självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

Aktieägarna i Zaplox AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020 kl. 11.00 på Ideon Science Park, Beta-huset, Rum Hellmuth Hertz, Scheelevägen 17, i Lund.