Posts

Första kvartalet för koncernen (2020-01-01 till 2020-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 632 (945) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 268 (-7 778) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,18 (-0,20) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 762 (-9 354) KSEK
 • Likvida medel uppgick till 4 727 (42 984) KSEK vid kvartalets utgång.
 • Soliditeten** uppgick till 65 (83) %.

 * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 39 726 272 aktier. **Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 Zaplox och ALICE utökar partnerskap och levererar gäst app för marknadsledande hotellplattform.
Avtalet innebär att ALICE anlitar Zaplox för utveckling och implementation av ALICE nya gäst app som kopplas till ALICE plattform, som skall erbjudas till ALICE ca 2 500 hotellkunder först i USA och Europa samt med möjlighet att utöka även till Latinamerika. Zaplox har rätt att erbjuda uppgraderingar med Zaplox gästresa med mobil incheckning och mobila nycklar till de kunder som har köpt den av Zaplox levererade ALICE app.

Övriga händelser under första kvartalet 2020

Zaplox tecknar avtal med Icelandair Hotels Group för leverans av populära Zaplox Kiosk
Icelandair Hotels Group (publ) tecknar avtal för för Zaplox Kiosk. Avtalet gäller totalt 1 162 rum fördelat på 10 av Icelandairs hotell på Island. Icelandair Hotels ska med hjälp av Zaplox Kiosk erbjuda sina gäster att checka in vid en självbetjäning kiosk vid ankomst till hotellet. Zaplox Kiosk integreras här med Oracle Opera PMS och låssystem från SALTO Systems och ASSA ABLOY Global Solutions.

Zaplox och SkiStar utökar samarbetet med ny integration för uppskattad mobil gästresa
SkiStar AB (publ) signerar ett nytt avtal gällande ytterligare en låsintegration till Zaplox SDK för ASSA ABLOY Global Solution låssystem. SkiStar hanterar idag ca 6 500 stugor. Zaplox mobila nyckellösning ingår redan idag i SkiStars mobila gästresa och den nya integrationen möjliggör att de stugor som har mobilanpassade lås från ASSA ABLOY Global Solutions kan öppnas med en mobil nyckel från Zaplox.

Zaplox levererar mobila nycklar till Talking Stick Resort i Scottsdale, Arizona.
Zaplox ska leverera mobila nycklar inom ramen av sitt partnerskap med Agilysys till Talking Stick Resort in Scottsdale, Arizona. Talking Stick Resort har 497 rum och är en AAA Four Diamond Resort med en lång rad av utmärkelser både som hotell och kasino. Zaplox SDK integreras med Agilysys PMS Visual One och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Information om framtida kapitalbehov
Zaplox kommunicerade att enligt styrelsens och bolagsledningens bedömning befinner sig Zaplox i en positiv trend med ett kontinuerligt växande antal kunder och implementationer vilket också medför ökande intäkter, men ökningen tar längre tid än vad som tidigare förväntats på grund av COVID-19. Trots antalet nya avtal meddelar bolaget att verksamheten kommer att kräva ytterligare kapitalinjektion för att kunna fortsätta sin tillväxt. Zaplox befinner sig i en position där det enligt bolagsledningens och styrelsens bedömning kommer at uppstå ett kapitalbehov i slutet av Q2-2020 för att täcka bolagets kostnader. Styrelsen har därför föreslagit en företrädesemission om ca 19,9 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Zaplox byter Certified Adviser
Zaplox meddelar att bolaget har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG) avseende tjänsten som Certified Adviser SKMG tillträdde den 6 april 2020.

COVID-19 påverkan på Zaplox verksamhet och marknad
Zaplox meddelar att COVID-19 påverkar hotellbranschen hårt då många hotell har varit stängda eller fortsatt öppna men med mycket låg beläggningsgrad under mars och april månad. För Zaplox har flera pågående leveransprojekt tillfälligt pausats, några kunder har fortsatt med sina projekt, medan flera aviserat att starta upp igen i maj. Samtidigt så förväntas pandemin accelerera hotellbranschens digitaliseringstakt markant, då ökade krav på gästsäkerhet och kostnadseffektivitet prioriteras. Zaplox ser redan nu en ökad efterfrågan för kontaktfri in- och utcheckning och mobila nycklar både från hotell och partners.

Zaplox offentliggör företrädesemission om ca 19,9 MSEK säkerställd till 85 procent varav 61 procent teckningsåtaganden.
Zaplox styrelse har beslutat om en nyemission om cirka 19,9 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden om sammanlagt 16,9 MSEK motsvarande ca 85 procent av företrädesemissionen. Styrelsens beslut förutsätter godkännande vid årsstämman den 9 juni 2020.

Övriga händelser efter periodens utgång

Zaplox signerar avtal för mobil gästresa med La Cantera Resort & Spa i Texas
La Cantera Resort & Spa i San Antonio, USA signerar avtal för Zaplox mobila gästresa med mobil in- och utcheckning, mobila nycklar och betalning. La Cantera har 496 rum och är en AAA® Four Diamond lyx resort i Texas. Zaplox mobila gästresa integreras här med Oracle Opera affärssystem, låssystem från dormakaba och betalningssystem från Shift4.

Hotel Hugo i New York väljer Zaplox för kontaktfri incheckning och mobil nyckel
Zaplox signerar avtal med Hotel Hugo i New York, USA för Zaplox gästresa med mobil in- och utcheckning och mobila nycklar. Välkända Hotel Hugo har 122 rum och är ett uppskattat hotell på Manhattan. Zaplox kontaktfria, mobila gästresa integreras med Oracle Opera affärssystem, låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och ALICE Hotel Operations Platform.

VD har ordet

Första kvartalet har präglats av COVID-19 pandemin och dess påverkan på hotellbranschen då många hotell har varit stängda eller fortsatt öppna men med mycket låg beläggningsgrad under senare delen av kvartalet. För Zaplox har flera pågående leveransprojekt tillfälligt pausats, några kunder har fortsatt med sina projekt, medan flera aviserat att starta upp igen i maj. Samtidigt så förväntas pandemin accelerera hotellbranschens digitaliseringstakt markant, då ökade krav på gästsäkerhet och kostnadseffektivitet prioriteras. Vi ser redan nu en ökad efterfrågan för kontaktfri in- och utcheckning och mobila nycklar både från hotell och partners.

Vi vet redan idag att COVID-19 pandemin kommer att ha en långsiktig inverkan på hotellbranschen och fortfarande är många hotell stängda, men samtidigt ser vi ett större fokus i branschen för digitalisering och en ökad efterfrågan på en mobil gästresa. Så när nu hotellen ska starta upp sin verksamhet igen så ska de leverera samma tjänster och kvalitet som tidigare, men med andra förutsättningar och sannolikt med reducerad personal. Resenärers krav på förebyggande åtgärder för minskad smittspridning i flygplan och hotell, kostnadseffektivt resande och hög gästsäkerhet kommer också öka. Synen på kontaktfri in- och utcheckning och mobila nycklar som ”nice-to-have” förändras till ”need-to-have¨.

Framförallt märker vi en markant ökad efterfrågan i Nordamerika på våra lösningar både från hotell och partners, där flera avtal har signerats bara de senaste veckorna. Dessutom är det så att många av de hotell som har dragit ner på personal inte kommer att återgå till samma personalstyrka som tidigare vilket innebär att de behöver moderna hjälpmedel för att hantera huvudprocesserna på hotellet såsom in- och utcheckning.

Det är en förändring som drivs av branschens mål att generera gästbokningar och hotellgästernas behov av att kunna välja en kontaktfri in- och utcheckning med en mobil nyckel, utan att behöva trängas i kön till receptionen med andra gäster, samtidigt som gästen slipper hantera hotellets nyckelkort. Att Zaplox lösning även kan ge sänkta kostnader för personal i receptionen ökar ytterligare på intresset för våra tjänster i en utmanande framtid för hotellindustrin.

Vi kan förstås inte förutspå när pandemins påverkan på hotellmarknaden klingar av men vi känner oss helt övertygade om att Zaplox svarar upp väl mot hotellens förväntade krav på ett smidigare och säkrare sätt att checka in på ett hotell med låg risk för smittspridning samtidigt som hotellen arbetar med en kostnadseffektivare process för att checka in sina gäster. Många hotell inser att de måste agera nu och förbereda möjligheten för sina gäster att slippa trängas och stå i kö vid incheckning för att attrahera gäster efter pandemin. Den amerikanska hotellbranschens intresseorgan (AHLA) har officiellt definierat kontaktfri incheckning som en riktlinje för hotell i Nordamerika. Gästsäkerhet är högt prioriterat hos hotellen både i Europa och Nordamerika och kommer bli avgörande för hotellens konkurrenskraft, vilket är mycket positivt för Zaplox.

Under första kvartalet har vi ytterligare anpassat vår personalstyrka inom produktutveckling, då vi slutförde en ny produktgeneration runt årsskiftet 2019/2020 och nu kan öka fokus på leverans och försäljningsarbete. Vi har också agerat för att parera en förväntad temporärt lägre marknadsefterfrågan pga. COVID-19. Vi ställer nu om till en mer dynamisk resursstruktur där vi i ökad grad använder oss av externa resurser där vi har möjlighet att skala upp och resursallokera efter resursbehov.

Zaplox och våra partners agerar på samma hotellmarknad och de har naturligtvis också påverkats av pandemin, samtidigt så har säljaktiviteten ökat markant under andra kvartalet. Partnernätverket vittnar om en hög efterfrågan på kontaktfria lösningar för in- och utcheckning och refererar många prospekts direkt till Zaplox för en direkt försäljning. Utvecklingen av den nya gästappen enligt Zaplox avtal med ALICE för utvecklingen av ALICE gäst app pågår för fullt och flertalet Alice kunder väntar på att starta implementation av gäst appen.

 Zaplox produktportfölj innehåller bl.a. en kiosklösning för självincheckning, där gästen själv ställer ut sitt fysiska nyckelkort för åtkomst till hotellrummet och kan hantera betalning av sin vistelse direkt i kiosken vid utcheckning. Under första kvartalet valde Icelandair Hotel Group denna lösning för sina hotell på Island i ett avtal som inkluderar 10 hotell och 1 162 dörrar. En av Zaplox först kunder SkiStar valde att återigen utöka sin befintliga lösning med mobila nycklar genom att addera en ny låsintegration och vårt framgångsrika partnersamarbete med Agilysys genererade ett nytt avtal med Talking Stick Resort i USA, med 497 dörrar för mobila nycklar i Agilysys app rGuestExpress.

För att skapa bättre förutsättningar och bibehålla konkurrenskraften i Zaplox produkter och integrationer samt utöka våra partnersamarbeten offentliggjorde vi en till 85% säkerställd företrädesemission om ca 19,9 MSEK den 7 maj 2020. Genom företrädesemissionen uppskattar vi att vi kan säkerställa kapitalbehovet minst 12 månader framåt och fortsätta utveckla vidare vårt partnernätverk genom gemensamma sälj- och marknadsföringsinsatser i Europa och Nordamerika och därigenom öka tillväxten för Zaplox.

Magnus Friberg
VD, Zaplox AB

Zaplox AB – delårsrapport Q1 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Rapport publicerad den 19 maj 2020 08:00 CET.

Zaplox meddelar härmed att årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig för nedladdning på Zaplox hemsida 200519 Zaplox Årsredovisning 2019.

Årsredovisningen finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls som tidigare meddelats den 9 juni 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Zaplox AB (publ) informerar härmed om att en större transaktion har skett mellan två av bolagets huvudägare. Marknadspotential AB har förvärvat en större del av Mankel Family Office GmbH:s aktier i Zaplox AB under maj månad. Hans Gummert som representerat Mankel Family Office GmbH i styrelsen har i samband med detta meddelat att han begärt eget utträde ur Zaplox styrelse.

”Vi i styrelsen vill uttrycka vår uppskattning till Hans för hans bidrag i styrelsearbetet under 6 års tid” säger Jonas Edelswärd, styrelseordförande.

Inför den kommande årsstämman som hålls 2020-06-09 har kallelse tidigare publicerats där huvudägarnas föreslag till ny styrelse presenterats. Därmed kommer en plats i styrelsen vara vakant fram till årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11 32 30 732

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 08:00

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox funktionalitet till sin befintliga hotellapp, eller välja Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app, eller en kiosklösning för självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

Aktieägarna i Zaplox AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2020 kl. 11.00 på Ideon Science Park, Beta-huset, Rum Hellmuth Hertz, Scheelevägen 17, i Lund.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets styrelse beslutat om en nyemission om cirka 19,9 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 16,9 MSEK motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 12,0 MSEK (cirka 61 procent) avser teckningsåtaganden från huvudsakligen befintliga aktieägare. Företrädesemissionen genomförs för att säkerställa Bolagets kapitalbehov samt för att ge Bolaget bättre förutsättningar att bibehålla konkurrenskraften i produkter och integrationer samt ytterligare fördjupa samarbetet med Bolagets partnernätverk med cirka 7 miljoner hotellrum, genom gemensamma sälj- och marknadsföringsinsatser i Europa och Nordamerika.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman som kommer att äga rum den 9 juni 2020. Kallelse till årsstämma offentliggörs i separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv
Zaplox är en ledande marknadsinnovatör som hjälper hotell och semesterboenden att skapa en kontaktfri, gästsäker och lönsam gästupplevelse. Zaplox utvecklar, marknadsför och säljer en mjukvaruplattform (SaaS) för en digital och mobil gästresa på den Europeiska och Nordamerikanska hotellmarknaden. Bolagets lösningar har varit i kommersiell användning sedan 2011 och har använts vid mer än 3,5 miljoner hotellövernattningar. Zaplox erbjuder en mobil gästresa med mobil in- och utcheckning, mobil nyckel och betalning samt en mjukvara för självbetjäningskiosker.

Zaplox kundbas består idag av både oberoende hotell, större hotellkedjor samt partners. Bolaget har befunnit sig i en positiv trend med ett växande antal kunder och implementationer. Även om Bolagets omsättningsutveckling varit låg har Bolaget tagit viktiga steg under 2019 och under inledningen av 2020. En ny modulär produktgeneration gör gästresan mer konkurrenskraftig och kostnadseffektiv samt förbättrar möjligheterna för partners att både integrera och sälja Zaplox lösning till sina kunder. Partnerstrategin inriktas på att utöka försäljningsmöjligheterna med partners som säljer och marknadsför Zaplox som en del i deras eget produkterbjudande.

COVID-19 pandemin förväntas accelerera digitaliseringen inom flertalet olika branscher varav hotellbranschen är en av dem. När nu hotellens fokus vänds mot att starta upp verksamheten igen och välkomna gästerna tillbaka, så ska hotellen leverera samma tjänster och kvalitet som tidigare, men med andra förutsättningar och sannolikt med reducerad personal. Resenärers krav på förebyggande åtgärder för minskad smittspridning i flygplan och hotell, kostnadseffektivt resande och gästsäkerhet förväntas öka. Zaplox svarar upp mot kraven på ett kontaktfritt sätt att checka in på hotell med låg risk för smittspridning. Synen på kontaktfri in- och utcheckning och mobila nycklar som ”nice-to-have” förväntas nu förändras till ”need-to-have¨.

Trots ett ökande antal avtal under 2019 så kommer verksamheten att kräva ytterligare kapitalinjektion för att på sikt kunna fortsätta sin tillväxt. Zaplox har genomfört omfattande reducering av utvecklingsresurskostnader och kraftigt minskat kostnadsmassan. Utöver det så har Bolaget vidtagit ytterligare kostnadsbesparande åtgärder pga COVID-19 effekterna i världen. Försäljningsstrategin med fokus på partnerförsäljning innebär också minskade försäljningskostnader och en bättre användning av Bolaget resurser. Erhållet nettotillskott om 16,7 MSEK från Företrädesemissionen vid full teckning tillsammans med kostnadsneddragningar och försäljning beräknas tillföra Bolaget rörelsekapital för den kommande 12 månaders perioden, förutsatt fulltecknad Företrädesemission.

Befintligt rörelsekapital bedöms tillräckligt till inledningen av juli 2020. Brygglån planeras upptas och återbetalas med emissionslikviden. Tillförd likvid från Företrädesemissionen avses att användas till följande aktiviteter;

• Underhåll och optimering av produkterna främst avseende integrationer till hotellaffärssystem, låsbolag och betalningslösningar (20%)
• Ökad intensifiering och utökning av de globala partnerskapen (40%)
• Ökade sälj- och marknadsföringsinsatser i Europa och USA, främst i samarbete med partnerskapsbolagen (40%)

Med kapitalet från Företrädesemissionen kan Bolaget fortsätta utveckla sitt marknadserbjudande och sin partnerstrategi i Europa och Nordamerika. Bolagets pågående process tar vara på dess befintliga marknadspotential på ett bättre och effektivare sätt och öppnar upp för nya intäktgenererande samarbeten. Företrädesemissionen ger Bolaget bättre förutsättningar att bibehålla konkurrenskraften i produkter och integrationer samt ytterligare fördjupa samarbetet med Bolagets partnernätverk med cirka 7 miljoner hotellrum, genom gemensamma sälj- och marknadsföringsinsatser i Europa och Nordamerika. Hotellbranschens ökade digitaliseringstakt och gästernas krav på bättre gästsäkerhet ger utmärkta förutsättningar för Bolaget att framöver flytta fram sin marknadsposition.

Villkor för Företrädesemissionen
Företrädesemissionen innebär att Zaplox aktiekapital ökar med högst 7 945 254,40 SEK, från 3 972 627,20 SEK till 11 917 881,60 SEK (beaktat till årsstämman föreslagen minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust), genom att högst 79 452 544 aktier emitteras, envar med ett kvotvärde om 0,1 SEK. De som på avstämningsdagen den 16 juni 2020 är registrerade som aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie (dvs. teckningsrelation 2:1). Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst cirka 67 procent av kapitalet och rösterna men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att, helt eller delvis, erhålla kompensation för utspädningen. Teckningstiden löper under perioden från och med den 18 juni 2020 till och med den 2 juli 2020. Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Zaplox cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 18 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum som kommer att offentliggöras före teckningsperioden inleds.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske:

i. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

ii. i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

iii. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Tecknings- och garantiåtaganden
Företrädesemissionen om cirka 19,9 MSEK är säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 16,9 MSEK, motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden uppgår till cirka 12,0 MSEK (cirka 61 procent) från huvudsakligen aktieägare i Bolaget, däribland Bolagets huvudägare LMK Forward AB och LMK Stiftelsen (4,5 MSEK) och Marknadspotential AB (4,6 MSEK). Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 4,8 MSEK, motsvarande cirka 24 procent av Företrädesemissionen. Viss del av teckningsåtagandena förutsätter övertagande av teckningsrätter. Mer information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det memorandum som kommer att offentliggöras före teckningsperioden inleds.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen
9 juni 2020 Årsstämma
12 juni 2020                              Sista dag för handel i Zaplox-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
15 juni 2020                              Första dag för handel i Zaplox-aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
16 juni 2020.                            Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
Omkring 16 juni 2020           Memorandum offentliggörs
18 juni – 2 juli 2020               Teckningsperiod
18 – 30 juni 2020                    Handel med teckningsrätter
18 juni 2020 (tillsvidare)      Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen
Omkring 9 juli 2020              Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Årsstämma
Årsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen enligt ovan kommer att hållas den 9 juni 2020, kl. 11.00, på IDEON Science Park i Lund. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Selling Agent, emissionsinstitut och legal rådgivare
Arctic Securities AS filial Sverige är selling agent och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Zaplox AB i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 70 755 95 51

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Zaplox. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zaplox kommer att ske genom det memorandum som Zaplox beräknar kunna offentliggöra omkring den 16 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Zaplox överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om emissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information.
Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en smidig och engagerande gästupplevelse, meddelar att COVID-19 påverkar hotellbranschen hårt då många hotell har varit stängda eller fortsatt öppna men med mycket låg beläggningsgrad under mars och april månad. För Zaplox har flera pågående leveransprojekt tillfälligt pausats, några kunder har fortsatt med sina projekt, medan flera aviserat att starta upp igen i maj. Samtidigt så förväntas pandemin accelerera hotellbranschens digitaliseringstakt markant, då ökade krav på gästsäkerhet och kostnadseffektivitet prioriteras. Zaplox ser redan nu en ökad efterfrågan för kontaktfri in- och utcheckning och mobila nycklar både från hotell och partners.

COVID-19 pandemin kommer att ha en långsiktig inverkan på hotellbranschen men redan nu noteras en acceleration i branschens digitalisering. Efter den initiala krisen för hotellbranschen generellt vänds nu hotellens fokus mot att starta upp verksamheten igen och välkomna gästerna tillbaka. Då ska hotellen leverera samma tjänster och kvalitet som tidigare, men med andra förutsättningar och sannolikt med reducerad personal. Resenärers krav på förebyggande åtgärder för minskad smittspridning i flygplan och hotell, kostnadseffektivt resande och hög gästsäkerhet förväntas också öka. Zaplox svarar upp väl mot dessa förväntade krav på ett smidigare sätt att checka in på ett hotell med låg risk för smittspridning. Därutöver får hotellen ett kostnadseffektivare och säkrare sätt att med mobilen och kiosker checka in sina gäster.

Zaplox mobila gästresa innefattar kontaktfri mobil in- och utcheckning, mobil nyckel samt betalning. Zaplox erbjuder även en kiosklösning för självincheckning, där gästen själv ställer ut sitt fysiska nyckelkort för access till hotellrummet och kan hantera betalning av sin vistelse direkt i kiosken vid utcheckning.

Magnus Friberg, VD på Zaplox kommenterar: ”Synen på kontaktfri in- och utcheckning och mobila nycklar som ”nice-to-have” förändras till ”need-to-have¨. Redan nu ser vi en ökad efterfrågan på våra lösningar från hotell och partners, en förändring som drivs av branschens mål att generera gästbokningar och hotellgästernas behov av att kunna välja en kontaktfri in- och utcheckning med en mobil nyckel, utan att behöva trängas i kön till receptionen med andra gäster, samtidigt som gästen slipper hantera hotellets nyckelkort. Att Zaplox lösning innebär sänkta kostnader för personal i receptionen ökar ytterligare på intresset för våra tjänster i en utmanande framtid för hotellindustrin.”

 Marknadens ökade intresse för kontaktfri in- och utcheckning har lett till att Zaplox partners nu i högre utsträckning efterfrågar Zaplox lösningar för sina hotellkunder. Zaplox nuvarande partneravtal med globala och marknadsledande partners ger bolaget åtkomst till cirka 7 miljoner hotellrum, dvs ca 35% av den totala marknaden. Potentialen för Zaplox partnersamarbeten är hög och bolaget avser fokusera primärt på att generera nya hotellkunder med utgångspunkt från partnernätverket.

Magnus Friberg, VD på Zaplox fortsätter: Den förändring som vi ser just nu när hotellbranschens digitaliseringstakt ökar markant och gästsäkerheten sätt i fokus har varit på gång en längre tid. Zaplox lösningar ligger rätt i tiden och med vårt starka partnernätverk är vi rustade för att flytta fram vår marknadsposition och generera nya kundavtal.”

Zaplox har också aktivt anpassat sin kostnads- och organisationsstruktur pga. marknadseffekterna och hotellbranschens tillfälliga utmaningar under pandemin. Dessutom lades under 2019 stort fokus på produktutveckling och då huvuddelen av dessa förbättringsprojekt nu är genomförda så har Zaplox redan före pandemin kunnat genomföra omfattande reducering av utvecklingsresurskostnader samt vidtagit ett antal kostnadsbesparande åtgärder som resulterat i en kraftigt minskad kostnadsmassa vilket ger bolaget en förbättrad finansiell uthållighet.

Zaplox ser ingen större påverkan av COVID-19 på det finansiella resultatet under första kvartalet 2020. Framöver skapar pandemin ökad osäkerhet hur bolagets marknad påverkas. Bilden vi har idag är dock att pandemin både resulterar i vissa förseningar men att även intresset för Zaplox lösningar verkar öka och därför bör ha en positiv finansiell inverkan på lång sikt för bolaget.

Som tidigare kommunicerats arbetar styrelse och ledning på en långsiktig finansieringslösning och detta arbete fortlöper.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 70 755 95 51


Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

 

Zaplox AB (publ) meddelar att bolagets styrelse har fattat beslut om att ändra datum för årsstämman från den 26 maj, 2020 till den 9 juni, 2020.

Årsredovisningen för räkenskapsår 2019 kommer att publiceras och finnas tillgänglig på Zaplox webbplats senast den 19 maj, 2020

 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 70 755 95 51

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com

 

Zaplox AB (publ) meddelar att bolaget har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG) avseende tjänsten som Certified Adviser.

SKMG tillträder som Certified Adviser den 6 april, 2020. Fram till dess kommer Västra Hamnen Corporate Finance AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser
Västra Hamnen Corporate Finance AB
E-post: ca@vhcorp.se,
Telefon: +46 40 200 250.

Certified Adviser (från och med den 6 april 2020)
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 70 755 95 51

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en nyckelfärdig plattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox lösningar sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Rapport publicerad den 3 mars, 2020.

Sammanfattning av bokslutskommuniké för koncernen.

Fjärde kvartalet för koncernen (2019-10-01 till 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 468 (629) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 672 (-9 861) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,24 (-0,31) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 221 (-3 778) KSEK

Helårsperioden för koncernen (2019-01-01 till 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 451 (2 317) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -35 925 (-31 818) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,90 (-1,00) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -33 383 (-22 851) KSEK
 • Likvida medel uppgick till 13 615 (53 599) KSEK vid årets utgång.
 • Soliditeten** uppgick till 70 (80) %.

 

Väsentliga händelser under 2019

 • Zaplox signerar avtal med samtliga Guldsmeden Hotels.
  I februari tecknades avtal med Guldsmeden Hotels för 12 hotell i flera länder och totalt 977 rum. I en första fas skall installation göras på 6 hotell med totalt 753 rum, där Zaplox SDK-lösning för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar ska integreras med Guldsmeden Hotels egen app samt med Picasso PMS och låssystem från ASSA ABLOY.
 • Zaplox signerar avtal med samtliga Pacifica Hotels i Kalifornien.
  I maj tecknades ett avtal med Pacifica Hotels för 33 hotell med totalt 2 538 rum. Den första delleveransen avser implementation på Pacifica Hotels, The Wayfarer och Kinney Hotels, med totalt 367 rum.
 • Zaplox och Expedia summerar gemensamt pilotprojekt.
  I oktober informerades om att avtalet med Expedia och Hotels.com för pilotprojektet ”Keyless” som löper ut den 31 december 2019 inte förnyas. Avtalet, som förnyats tre gånger sedan september 2016 har genererat flertalet hotellavtal. Zaplox exklusiva partnerskap med Expedia har placerat Zaplox på kartan inom reseindustrin och skapat nya affärsmöjligheter i Europa och USA.

Övriga händelser under fjärde kvartalet

 • Zaplox levererar mobil gästresa och kiosk till Smoky Mountain Resorts i Tennessee.
  Avtal har ingåtts med med Smoky Mountain Resorts i Tennessee, för Zaplox Premium App och Zaplox Kiosk på två hotell, med totalt 461 rum. Zaplox integreras med Maestro PMS, dormakaba låssystem, SALTO låssystem och betalningssystemet Shift 4.
 • Zaplox signerar avtal med välrenommerade The Woodlands Resort i Texas.
  Avtal har ingåtts med The Woodlands Resort & Conference Centre i The Woodlands, Texas. Avtalet inkluderar både Zaplox Premium och Zaplox Kiosk gör det möjligt för The Woodlands Resort, med 402 rum att erbjuda sina gäster både en mobil gästresa och incheckning via kiosk.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Zaplox och ALICE utökar partnerskap och levererar gäst app för marknadsledande hotellplattform.
  ALICE tecknar ett utökat avtal med Zaplox för utveckling och implementation av ALICE nya gäst app, som skall erbjudas till ca 2 500 hotellkunder i USA och Europa. Zaplox har rätt att erbjuda uppgraderingar med Zaplox gästresa med mobil incheckning och mobila nycklar till de kunder som har köpt den av Zaplox levererade ALICE app.
 • Information om framtida kapitalbehov
  Zaplox meddelade i februari att verksamheten kommer att kräva ytterligare kapitalinjektion för att kunna fortsätta sin tillväxt. Bolaget och styrelsens bedömning är att nuvarande rörelsekapital beräknas räcka i ca 3 månader. Styrelsens bedömning är att det krävs ca 45 MSEK för att täcka det kommande kapitalbehovet tills bolaget uppnår positivt kassaflöde, vilket bedöms ske inom 24 månader. Kapitalet kan komma att anskaffas i ett eller flera steg och styrelsen utvärderar olika alternativ för att inbringa kompletterande finansiering.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Zaplox levererar mobila nycklar till Talking Stick Resort i USA.
  Zaplox partnerskap med amerikanska Agilysys genererar ett nytt avtal för mobila nycklar till Talking Stick Resort in Scottsdale, Arizona. Talking Stick Resort har 497 rum och är en AAA Four Diamond Resort. Zaplox SDK här med Agilysys PMS Visual One och låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.
 • Zaplox och SkiStar utökar samarbetet med ny integration för uppskattad mobil gästresa.
  Zaplox och SkiStar AB utvidgar befintligt avtal för ytterligare låsintegration till Zaplox SDK för ASSA ABLOY Global Solution låssystem. Den nya integrationen möjliggör att de stugor som har mobilanpassade lås från ASSA ABLOY Global Solutions kan öppnas med en mobil nyckel från Zaplox.
 • Zaplox tecknar avtal med Icelandair Hotels Group för leverans av populära Zaplox Kiosk.
  Avtal är tecknat med Icelandair Hotels Group (publ) för Zaplox Kiosk. Avtalet gäller totalt 1 162 rum fördelat på 10 av Icelandairs hotell på Island. Icelandair Hotels ska erbjuda sina gäster incheckning i en självbetjäning kiosk vid ankomst till hotellet.
 • Union Hotels tecknar nytt avtal för Central Hotel och Fuzzy Log Hotel i Slovenien.
  Union Hotels tecknar ytterligare avtal för Zaplox Premium och Zaplox Kiosk till Central Hotel, med 184 rum och till nya Fuzzy Log Hotel med 111 rum i Ljubjana, Slovenien.

 

VD Magnus Friberg kommentar:

Ett framåtblickande resultat

Årets fjärde kvartal har varit händelserikt på Zaplox. Vi har slutfört utvecklingen av den fjärde generationen av vår Premium app med fler integrationer och förbättrade funktioner och i dagarna går de första hotellen i drift. Vår nyutvecklade app generation är snabbare att leverera och ger ett kostnadseffektivare underhåll av våra lösningar. Utöver det har vi också vidareutvecklat vårt SDK (Software Development Kit) som vi säljer till de kunder som redan har utvecklat en egen app eller de partners som vill addera vår funktionalitet till sin egen plattform. Zaplox SDK innehåller nu integrationer till fler PMS och betalningssystem än tidigare. Samtidigt lanserade vi också andra generationen av vår kiosklösning som i sin första generation har rönt stor framgång i Norden. De nya kioskerna kommer bl a ha förbättrad funktionalitet för betalningslösningar. Flertalet leveransprojekt av kiosklösningen pågår parallellt just nu och vi initierar en försäljningskampanj för vår kiosk under andra kvartalet 2020. Arbetet med att förbättra våra produkter för att bemöta marknadskraven har skett under andra halvan under 2019, vilket gör att vi startar året med en mer konkurrenskraftig produktportfölj med funktionalitet som attraherar en större målgrupp i Europa och Nordamerika.

Intensifierade partnersamarbeten genererar nya avtal.

Under 2019 har vi lagt mycket tid på att få utväxling av våra partnerskap, vilket inneburit ett tätare samarbete både i form av sälj och marknadsinsatser samt teknikutveckling med våra PMS partners (affärssystem för hotell) och låspartners. Våra partnerskap med lås bolagen har i hög grad bidragit till flera av våra nya avtal under kvartalet. Partner samarbetet med Agilysys som är en av de ledande på affärssystem för hotell och resorts i Nordamerika har under senare delen av 2019 genererat flera nya avtal som ska levereras under första halvan av 2020. Såväl under 2019 som nu i början 2020 har Zaplox deltagit i Agilysys Inspire Conference, i år lokaliserad till Orlando, Florida. Det är Agilysys årliga användarkonferens för den Nordamerikanska marknaden och vi medverkade här som Agilysys exklusiva partner av mobila nycklar för deras produkt rGuest Express Mobile.

Samarbetet med Oracle Hospitality, vars affärssystem Opera används av hälften av alla hotell på marknaden, har fördjupats ytterligare under 2019 och Zaplox är nu invalda som medlemmar av Oracle Hospitality globala ”Cloud Program” som en av femtio globalt utvalda integrationspartners. Zaplox deltog också på Oracles Nordamerikanska användarkonferens Oracle Connect i San Diego i januari 2020, där är vi presenterades som utvald partner för mobil in-utcheckning och mobila nycklar i Oracles egen monter. Vi är optimistiska att det fördjupade samarbetet kommer generera fler kunder under 2020.

Vidare så intensifierade vi vårt samarbete med protel som är den andra största leverantören av PMS i världen, med huvuddelen i Europa. Protel använder sig av vårt SDK för att erbjuda en mobil nyckel i sin egen app Voyager men även kiosklösningar har avtalats.

Nyligen utökade Zaplox även sitt samarbete med ALICE, vars tjänsteplattform för hotell används av ca 2 500 hotell i USA, Europa samt Latinamerika. ALICE har givit oss i uppdrag att utveckla och implementera deras nya app, för gästkommunikation som ska marknadsföras och säljas av ALICE från mitten av 2020. Zaplox har rätt att erbjuda uppgraderingar med Zaplox gästresa med mobil incheckning och mobila nycklar till de kunder som har köpt appen.

Nya kundleveranser och uppgraderingar

Under fjärde kvartalet 2019 har vi fått bevis på att våra kunder ser ett stort värde i våra lösningar och i samarbetet med Zaplox. Schani Hotels valde att uppgradera sin mobila gästresa som driftsattes i första version 2014 till den nya generationen och är nu live med deras nya app på deras två hotell i Wien. De har nått fantastiska resultat med den tidigare appen, då ca 50% av de som bokar en vistelse via deras webbplats checkar in med appen och använder en mobil nyckeln. Vi har höga förhoppningar att Schani ska nå ännu högre användningsgrad framöver. Även Skistar, Zaplox första kund sedan 2011, har tecknat nytt avtal för ytterligare en låsintegration och Union Hotels som använder Zaplox mobila gästresa på sina hotell i Ljubljana, har beslutat att erbjuda en kiosklösning som ett alternativ till den mobila gästresan. Vi ser uppgraderingarna som ett tecken på att våra kunder är nöjda, engagerade och lojala och som ett bevis på att våra lösningar genererar både kort- och långsiktigt värde.

I slutet av fjärde kvartalet 2019 startade också det första leverans projektet kopplat till avtalet för 33 hotell med Pacifica Hotels, en högprofilerad kedja med boutiquehotell i Kalifornien och Hawaii, som vi signerade i tredje kvartalet 2019. Vi har även driftsatt den första delen av vårt enskilt största projekt i Las Vegas, ett välkänt hotell med ca 7 052 rum i Las Vegas. Vår förhoppning är att lanseringen kommer generera nya hotellavtal då hotellägarna i Las Vegas och i staten Nevada samarbetar och delar erfarenheter med varandra. Las Vegas är en stad med en hög koncentration av hotell och hotellkedjor på liten geografiska yta och där hotellen har hög in- och utchecknings frekvens. Zaplox lösningar underlättar både för gästen och för hotellet, som vill att gästen ska spendera sin tid på casinot och inte i kö för att checka-in och få sin hotellrumsnyckel.

Finansiell ställning

Vi upplever ett ökande intresse för våra tjänster men som många andra ”Software-as-a-Service” företag i världen så tar det tid innan verksamheten börjar generera signifikanta intäkter och når lönsamhet. Vi tror fortfarande starkt på Zaplox lösningar och att existerande kunder väljer att uppgradera sina Zaplox tjänster till de nya versionerna är ett tydligt bevis på dess värde. Vi har också flera pågående mycket intressanta leveransprojekt som vi tror kommer skapa stort intresse på hotellmarknaden framöver. Vi har även potentiella kunder som tidigare tackat nej och använt andra lösningar eller försökt utvecklat tjänsterna själv som nu återkommer och efterfrågar Zaplox lösningar, vilket är väldigt uppmuntrande. Zaplox har under den senare delen av 2019 i enlighet med sedan tidigare kommunicerad strategi, lanserat en ny modulär produktgeneration. Zaplox partnerskap med globala, marknadsledande PMS-bolag och lås bolag i hotellindustrin har genererat flera nya avtal i Europa och Nordamerika. Strategin med partners som säljer och marknadsför Zaplox abonnemangstjänster börjar visa resultat. Enligt styrelsens bedömning befinner sig Zaplox i en positiv trend med ett kontinuerligt växande antal kunder och implementationer vilket också medför ökande intäkter, men ökningen tar längre tid än vad som tidigare förväntats.

Därför, trots det ökande antalet nya avtal kommer verksamheten att kräva ytterligare kapitalinjektion för att kunna fortsätta sin tillväxt. Zaplox befinner sig i en position där det enligt bolagsledningens och styrelsens bedömning kommer att uppstå ett kapitalbehov under slutet av andra kvartalet 2020 för att täcka bolagets kostnader. Nuvarande rörelsekapital beräknas räcka i ca 2 – 3 månader.

Styrelsens bedömning är att det krävs ca 45 MSEK för att täcka det kommande kapitalbehovet tills bolaget uppnår positivt kassaflöde, vilket bedöms ske inom 24 månader. Kapitalet kan komma att anskaffas i ett eller flera steg och styrelsen utvärderar olika alternativ för att inbringa kompletterande finansiering.

200203_Zaplox_Bokslutskommunike_2019_

PM_200203_Zaplox_publicerar_bokslutskommunike_januari_december_2019

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:
Magnus Friberg, VD
E-post: magnus.friberg@zaplox.com
Telefon: +46 706 58 07 60
Alternativt: ir@zaplox.com

Informationen i bokslutskommunikén är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2020.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ). Kontaktuppgifter ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en nyckelfärdig plattform för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox lösningar sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

 

 

 

Zaplox AB (”Zaplox”) har under den senare delen av 2019 i enlighet med sedan tidigare kommunicerad strategi, lanserat en ny modulär produktgeneration, med bättre och snabbare skalbarhet och förbättrade funktioner, som exempelvis nya betalningsfunktioner för hotellgästerna. Zaplox partnerskap med globala, marknadsledande PMS-bolag och lås bolag i hotellindustrin har genererat flera nya avtal i Europa och Nordamerika. Strategin med partners som säljer och marknadsför Zaplox abonnemangstjänster börjar visa resultat. Enligt styrelsens bedömning befinner sig Zaplox i en positiv trend med ett kontinuerligt växande antal kunder och implementationer vilken också medför ökande intäkter, men ökningen tar längre tid än vad som tidigare förväntats.

Därför, trots det ökande antalet nya avtal meddelar bolaget härigenom att verksamheten kommer att kräva ytterligare kapitalinjektion för att kunna fortsätta sin tillväxt.  Zaplox befinner sig i en position där det enligt styrelsens bedömning kommer att uppstå ett kapitalbehov under slutet av Q2-2020 för att täcka bolagets kostnader. Bolaget och styrelsens bedömning är att nuvarande rörelsekapital beräknas räcka i ca 3 månader.

Styrelsens bedömning är att det krävs ca 45 MSEK för att täcka det kommande kapitalbehovet tills bolaget uppnår positivt kassaflöde, vilket bedöms ske inom 24 månader. Kapitalet kan komma att anskaffas i ett eller flera steg och styrelsen utvärderar olika alternativ för att inbringa kompletterande finansiering.

Bolaget kommer därför att som ett led i kapitalanskaffningen tidigarelägga sin publicering av bokslutskommunikén för 2020 till den 3 mars 2020.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ). Kontaktuppgifter ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.

För mer information, vänligen kontakta:
Bo-Göran Jaxelius, CFO
E-post: bo-goran.jaxelius@zaplox.com
Telefon: +46 (0) 709 59 63 13
Alternativt: ir@zaplox.com

Om Zaplox
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox lösningar sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter.

Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobil app som är ett kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.